Home » Nezařazené, Novinky

Několik poznámek k volbám

20 prosince 2008

Máme za sebou volby do orgánů naší obce i federace. Vyznačovaly se nebývale vysokou, téměř sedmdesátiprocentní účastí, svědčící o spontánním zájmu členů o svou konsolidovanou a prosperující obec. Byly to volby dobré a vpravdě demokratické. Zvolení představitelé mohou mít dobrý pocit z výrazného vyjádření důvěry.

Voliči pochopitelně neměli zapotřebí podrobně studovat volební řád. Možná, že někomu není úplně jasné, jak byla zajištěna anonymita tajných voleb, zejména v souvislosti s uváděním zpátečních adres na obálkách korespondenční volby. Pokouším se proto těmito řádky stručně popsat postup vyhodnocení.

V prvé řadě připomínám, že volební komise neměla vůbec nic společného se sestavením kandidátek. V její odpovědnosti bylo pouze, aby bylo zajištěno bezpečné uchování došlých korespondenčních hlasů do dne voleb.

Kandidátní listinu sestavila mandátová komise podle došlých přihlášek.

Volební komise převzala realizaci volebního procesu až v okamžiku schválení jejího složení volebním Shromážděním. Každý účastník voleb byl ověřen podle seznamu voličů a byla mu označena jeho kandidátní listina, aby se vyloučilo případné dvojí volení.

Po ukončení osobních voleb byla zkontrolována platnost kandidátních listin z volební urny. Pak bylo ověřeno, zda zpáteční adresy korespondenční volby odpovídají seznamu voličů. Následovalo otevření obálek korespondenční volby a odstranění obálek.

Kandidátní listiny korespondenční volby byly v stále zalepeném stavu označeny razítkem a podpisem stejně jako u osobní volby a pak přidány ke kandidátním listinám z volební urny.

Potom už následovalo otevírání a rozlepování kandidátních listin a sčítání hlasů pro jednotlivé kandidáty. V konečné fázi pak volební komise sestavila pořadník podle počtu získaných hlasů a tím i stanovila složení jednotlivých zvolených orgánů.

Tento konečný výsledek byl pak neprodleně oznámen volebnímu Shromáždění.

Volební komise pracovala pochopitelně v samostatné místnosti, přitom ale každý účastník volebního Shromáždění mohl kdykoliv vstoupit a práci komise sledovat, což se i dělo.

Snad jsem tímto popisem celé procedury ujistil všechny naše členy, že vyhodnocení voleb proběhlo korektně a že striktně předepsaný postup vylučoval jakoukoliv možnost případného narušení tajnosti voleb.

Velký počet dodaných hlasů, zejména pak korespondenčních, způsobil, že volební komise měla nečekaně plno práce. Všichni se snažili při přesném dodržení postupu odvést svou činnost v optimálně možné době. Přesto nám to trvalo snad dobré dvě hodiny. Děkuji velmi za soustředěnou a klidnou práci především paní Evě Skládalové a též Pavlu Bartošovi, který jak víme, musel souběžně plnit ještě další své pracovní úkoly.  Mé díky patří i všem účastníkům volebního Shromáždění, kteří tvořili sympatickou společnost, jednající a rozhodující s rozvahou a citem a projevili potřebnou trpělivost. 

P. Repper
Vložte komentář!

Komentář můžete vložit prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Prosíme, neodbíhejte od tématu a nezaplňujte diskusi nevhodným obsahem.

Můžete použít následující tagy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>