Home » Současnost

Současnost

Fotogalerie

Sociální služby

Košer potraviny

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových

Chajejnu חיינו – Náš život (časopis ŽO Olomouc)

______________________________________________________________________________

Židovská obec Olomouc zajišťuje náboženský a kulturní život svých členů a stará se o jejich sociální potřeby. V okruhu své působnosti (okresy Bruntál, Jeseník, Olomouc, Přerov, Šumperk) pečuje o kulturní a náboženské památky (synagogy, hřbitovy, muzea, památníky apod.), pokud péče o ně není svěřena Federaci židovských obcí České republiky.

Židovská obec podporuje vzdělávání svých členů v židovských tradicích a přispívá k všeobecnému vzdělání v judaismu a židovské historii, zejména při práci s mládeží.

Vystupuje aktivně proti všem projevům antisemitismu, rasismu, xenofobie, nacismu, fašismu, proti jakékoliv diskriminaci a chrání památku židovských obětí. Může podporovat a účastnit se činnosti i jiných organizací a institucí. V roce 2013 měla obec 154 členů.

Náboženský život obce

Základním stavebním kamenem náboženského života Židovské obce Olomouc jsou pravidelné šabatové bohoslužby, oslavy všech židovských svátků, především vysokých svátků, které jsou hojně navštěvovány. Bohoslužby vede kantor, předseda obce či hostující rabín. Na bohoslužby v modlitebně navazuje společné stolování.

Jídlo se připravuje v košer kuchyni vedené podle tradičních pravidel a doporučení vrchního rabinátu. Kromě šabatových obědů a večeří se zde připravují i pokrmy předepsané pro různé svátky. Nabídky košer kuchyně mohou využít i hosté. Při svátku Sukot se využívá pergola na dvoře jako suka.

Dalším důležitým místem pro náboženský život je židovský hřbitov v Olomouci – Neředíně. Zde se konají židovské pohřby a obec se zde schází při vzpomínkových příležitostech a jahrzeitech.

Společenský život obce

Výrazným rysem Židovské obce Olomouc je otevřenost. Vedení obce udržuje individuální kontakty se svými členy, a to i s těmi, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit života obce. Vedení obce se pravidelně setkává s členskou základnou při výročních shromážděních i dalších příležitostech. Členové obce mohou přijít se svými problémy a požadavky do kanceláře v úředních hodinách či si dohodnout schůzku i mimo ně.

Informačním a kulturním médiem obce je měsíčník Chajejnu – Náš život, který vždy mapuje události uplynulého měsíce a přináší články související se současným i minulým životem židovské komunity na Olomoucku. Upozorňuje na nadcházející akce obce. Důležitou součástí redakční práce je mapování osudů přeživších i obětí holocaustu. Potřebné informace najdou členové obce i návštěvníci na webových stránkách, jejichž úprava a obsah se permanentně inovuje.

Židovská obec Olomouc organizuje pro své členy zájezdy, přednášky, kulturní vystoupení, zve významné hosty. Spolupracuje s Centrem judaistických studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Spolkový život doplňuje program Dámského a Pánského klubu při obci.

Sociální program

Sociální oddělení Židovské obce poskytuje terénní a ambulantní služby základního a odborného sociálního poradenství pro klienty první a druhé generace. Cílem oddělení je pomoci členům židovské komunity, kteří se ocitli trvale či dočasně v nepříznivé životní situaci, aby mohli i při handicapu zůstat v prostředí, na které jsou zvyklí. Důležitou součástí práce oddělení je předcházení sociálnímu vyloučení ohrožených členů při respektování židovských tradic. K poskytovaným službám patří např. podpora hospitalizovaných klientů, poskytnutí aktivní pomoci při cestách na úřady a k lékaři, pomoc při umístění do domova pro seniory, aktivizace klientů, doprava na akce Židovské obce Olomouc, návštěva klientů, kteří se nemohou aktivně zúčastnit života obce, atd. Sociální oddělení organizuje společné i individuální ozdravné pobyty v lázních, jejich ambulantní návštěvu. Finančně je sociální program zajišťován granty Claims Conference a Nadačního fondu obětem holocaustu.

Vztahy k veřejnosti

Židovská obec Olomouc vstupuje také do veřejného života Olomouce a do povědomí Olomoučanů. Udržuje a rozvíjí kontakty s Židy rozptýlenými po světě, kteří mají v Olomouci své kořeny či mají k Olomouci vztah. Ke společným akcím obce, města Olomouce a Olomouckého kraje patří kladení Kamenů zmizelých, Stolpersteine. S Divadlem hudby spolupracuje obec při pořádání každoročního festivalu Dny židovské kultury Olomouc. Spolu s americkými partnery, městem Tršice a Olomouckým krajem vybudovala Židovská obec Olomouc dva památníky připomínající osud rodiny Wolfů, která se skrývala v době okupace v tršickém lese, i občany Tršic, kteří rodinu chránili. Na tuto akci, jejíž realizace trvala šest let, navazuje propagace Deníku Otty Wolfa a přednášková činnost ve školách. Do škol jsou zváni i přeživší holocaust a další členové obce, kteří mají mládeži co říct.

Tradicí se stává Den otevřených dveří Židovské obce Olomouc. Návštěvníci si při něm mohou prohlédnout komunitní centrum obce a dozvědět se o všem, co je zajímá. Rozvíjí se rovněž úzká spolupráce s Oddělením cestovního ruchu Magistrátu města Olomouce.

Projekt databáze

Významným dlouhodobým projektem Židovské obce Olomouc je tvorba a naplňování digitální databáze obyvatel židovského původu žijících ve městě Olomouc před druhou světovou válkou. Jeho potřebu vyvolaly jednak časté dotazy po předcích, které přicházejí zejména od začátku druhého milénia z celého světa, jednak potřeba zjistit přesná bydliště obětí holocaustu, pro které se pokládají pamětní kameny Stolpersteine. Cílem projektu je vytvořit kompletní databázi všech Židů žijících v Olomouci před druhou světovou válkou.