Home » Veřejný závazek

Veřejný závazek

Poslání:

Posláním sociálně aktivizační služby Židovské obce Olomouc je, odstraňování překážek a vytváření možností sociálního začlenění, prostřednictvím pomoci, podpory a aktivizace seniorů ohrožených sociálním vyloučením se zvláštním zřetelem na přeživší holocaust, aby mohli žít v přirozeném prostředí tak dlouho, dokud je to možné a bezpečné

Cíle:

Cílem služby sociální aktivizace pro seniory ŽO Olomouc je začlenění uživatele prostřednictvím navázání a udržení kontaktů s blízkým okolím, přáteli, sousedy a vrstevníky, udržování samostatnosti, soběstačnosti, životní úrovně a tím i duševní pohody uživatelů služeb.

Klient přichází do služby s negativními zkušenostmi, předsudky a strachem, způsobené traumatickými událostmi v jeho životě, nebo životě jeho blízkých zvláště zkušeností s holocaustem. S tím se projevuje izolovanost od okolí, strachu před předsudky a negativním hodnocením, a tak přímo ovlivňuje kvalitu života uživatele. Služba nabízí kontakt se skupinou osob se stejným prožitkem a prostřednictvím aktivizačních činností směřuje k definovanému cíli služby.

Poskytovatel pracuje i s krátkodobými cíli, které naplňují všeobecný cíl služby a jsou uvedeny v každoročním plánu aktivit.

Cílová skupina:

Cílová skupina jsou senioři ohrožení sociálním vyloučením se zvláštním zřetelem na osoby přeživší holocaust, zejména žijící na území Olomouckého kraje

Zásady poskytování služby:

  1. 1.      Svoboda klienta – na klienta se nesmí vytvářet nátlak, má svobodu ve vyjádření svých názorů a myšlenek, za své rozhodnutí si klient nese zodpovědnost.
  2. 2.      Respekt ke klientovi – klient je bezvýhradně akceptován i pokud hovoří o negativních aspektech svého chování.
  3. 3.      Důvěrnost poradenských kontaktů– obsah rozhovorů je ze strany sociálního pracovníka považován za důvěrný, tj. bez klientova svolení nebude svěřen třetím osobám. Výjimka přichází v úvahu jen v případě informací, které jsou povinné k ohlášení podezření trestné činnosti.
    1. 4.      Zásada jedinečnosti každého uživatele a zásada individuálního přístupu

Garance individuálního přístupu ke každému z uživatelů, respektování jeho potřeb, ze kterých služba musí vycházet, úcta k životním hodnotám každého uživatele, respekt důstojnosti života s omezením nebo postižením každého uživatele.

  1. 5.      Zásady ochrany práv, lidské důstojnosti, ochrany před předsudky

Garance ochrany práv každého uživatele je zajištěna zákony a vnitřními předpisy, vytvoření rovného vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem. Práce s veřejností na odstraňování předsudků a mýtů.

  1. 6.      Zásada odbornosti

Služba je postavena na odbornosti pracovníků a jejich odborném vedení. Rozšiřování odborných kompetencí každého pracovníka cestou vzdělávání a podporou jeho osobnostního rozvoje je podporováno. Každému uživateli je garantován odborný a lidský přístup.

  1. 7.      Zásada holistického přístupu

Vnímání každého člověka jako kompletní osobnosti- těla, duše a ducha s respektem a pomocí a podporou k naplňování bio-psycho-sociálních a duchovních potřeb.

Služby jsou poskytovány se zvláštním zřetelem k potřebám obětí násilí – přeživším holocaustu, někdejším obětem nacionálně socialistického násilí, jejichž osobní cíle vychází ze židovských tradic a kořenů. Činíme kroky k omezení předsudků a negativního hodnocení na základě předsudků.  Služby jsou flexibilní, časově se přizpůsobují možnostem uživatelů, je možné také anonymní poskytování služeb. Situaci klienta se vždy snažíme vidět v globálním měřítku.

Principy služeb jsou stavěny na respektu k soukromí a právům uživatele, bez ohledu jeho finanční možnosti a společenské postavení. Podporujeme uživatele v tom, aby využívali místní instituce, které poskytují služby veřejnosti a motivujeme ke spolupráci na službách rodinné příslušníky. Podporujeme vlastní aktivity a vztahy uživatele. Sociální pracovník se vždy nejprve snaží podpořit klienty v tom, aby si vyřídili své záležitosti sami. Jedním z cílů je podpořit schopnosti svých klientů, umocnit jejich možnosti žít takovým způsobem života, který si uživatelé služeb sami zvolili. Proto sociální pracovní nedělá nic, co může klient dělat sám, pouze vytváří prostředí pro jeho větší akceschopnost, poskytují rady, ukazuje různá možná řešení těžkostí klientů. Jestliže si to uživatel výslovně přeje a prokazatelně potřebuje podporu, poskytuje mu ji sociální pracovník v míře, kterou si s ním domluví pro konkrétní případ.

Podporují nás: