Home » Jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o službu

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

Smyslem jednání se zájemcem o službu je seznámit ho ještě před vlastním poskytnutím služby a uzavřením smlouvy s nabídkou služeb zařízení, aby obě strany (zájemce i poskytovatel) měly o sobě potřebné informace a věděly do jakého „vztahu“ vstupují. Pro zájemce jsou tyto informace důležité pro rozhodnutí, zda služba může uspokojit jeho potřeby a zda jsou pro něj podmínky přijatelné.

Jednání se zájemcem o službu – určuje způsoby kontaktu se zájemcem o službu, postup při jednání se zájemcem o službu, postup při odmítnutí zájemce o službu a obsahuje evidenci odmítnutých žadatelů dle požadavků zákona.

Informovanost o službě

O nabídce služeb v Židovské obci Olomouc má zájemce možnost se dozvědět:

 • Informace registru poskytovatelů sociálních služeb
 • Povinně zveřejněné informace na webových stránkách Židovské obce Olomouc
 • z informačních letáků, na úřadech atd.
 • od organizací, které mu předaly kontakt
 • od jiných uživatelů, kteří naše služby využívají
 • z novin, časopisů, rozhlasu
 • veřejné prezentace Židovské obce Olomouc

Poskytování informací o službě může být:

písemné – přijatá pošta je v nejkratším termínu předána sociálnímu pracovníkovi, který do 7 kalendářních dnů písemně odpoví

Personální zabezpečení: vedoucí SAS

telefonické – pracovník přijme hovor a bezprostředně poskytne informace o službě dané zákonem 108/2006 Sb.

Personální zabezpečení: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník

e-mailové – přijatá pošta je stahována minimálně třikrát do týdne. V případě přijaté žádosti o informace sociální pracovník, případně jím pověřená osoba, odpoví do 7 kalendářních dnů.

Personální zabezpečení: sociální pracovník

osobní

Personální zabezpečení: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník

První kontakt se zájemcem o službu

Zájemce přichází na osobní návštěvu se žádostí o poskytnutí sociální služby. Sloužící pracovník v sociálních službách informuje sociálního pracovníka o příchodu zájemce. Pracovník uvede zájemce do prostoru vyhrazeného pro jednání se zájemcem o službu – kancelář sociálního pracovníka, která zaručuje nerušené prostředí.

Pracovník v sociálních službách informuje zájemce o nabízené službě. Pro komplexnost a přehlednost podávaných informací je zpracována portfolio informací pro zájemce o službu, které obsahuje:

 • Informační letáky služby
 • Veřejný závazek
 • Pravidla pro jednání se zájemcem o službu
 • Návrh smlouvy v obecném znění
 • Vzor žádosti o poskytnutí služby
 • Soubor informací o službě na CD včetně zvukového záznamu informací o službě
 • Komentář ke smlouvě ve zvětšeném písmu

Toto portfolio může být uživateli poskytnuto i domů, aby se mohl kvalifikovaně rozhodnout, zda nabídky služby využije.

V případě, že zájem zájemce dále trvá, je pozván k jednání se sociálním pracovníkem. Časové rozmezí pro jednání se zájemcem o službu se odehrává v pátek od 9:00-11.00 hod.

Tato schůzka se může uskutečnit v kanceláři ŽO Olomouc, v místě bydliště zájemce, případně podle potřeby jinde. Na schůzce pracovník zjišťuje požadavky, očekávání, osobní cíle zájemce a poskytuje další potřebné informace; praktické fungování služby, časové požadavky, náplň služby.

Na základě rozhovoru je zájemce informován o poskytované službě a o tom je učiněn písemný zápis. Sociální pracovník ověří, zda žadatel všem informacím, právům a povinnostem vznikajícím okamžikem uzavření smlouvy, rozuměl.

Při odmítnutí, je tento zápis zaveden do „Evidence odmítnutých zájemců“ (uložena v elektronické podobě na serveru pod heslem, v tištěné formě v uzamčené skříni) s uvedením důvodu odmítnutí. Zájemce o službu při odmítnutí si může vyžádat písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí přijetí do služby.

Zájemce je seznámen s návrhem Smlouvy o poskytování služby

Písemná smlouva je uzavírána na základě žádosti uživatele nebo požadavku ŽO Olomouc. Smlouva obsahuje tyto náležitosti: označení smluvních stran, druh sociální služby, rozsah poskytování služby, místo a čas poskytování služby, ujednání o dodržování vnitřních pravidel, výpovědní důvody a výpovědní lhůty, doba platnosti. Zájemci je umožněno si návrh Smlouvy dostatečně pročíst a případně se na vše, čemu nerozumí zeptat. Zájemce může navrhovat změnu obsahu smlouvy.

Srozumitelnost je zajištěna písemným komentářem ke smlouvě ve zvětšeném písmu, audio komentářem a ověřením srozumitelnosti dotazováním.

Postup při odmítnutí zájemce o službu

Službu lze odmítnout pouze z důvodů stanovených zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, zvláště za použití § 91, odst. 3, písm. a), b) a d).

Žadatel žádá o jinou sociální službu, nespadá do cílové skupiny

 • Zájemci je poskytnuta pomoc při orientaci v problému, pomoc s definicí jeho potřeb v souvislosti s poskytnutím jiné služby, podpora motivace řešení problému
 • Předání kontaktních informací na poskytovatele sociálních služeb, které by mohly vyhovovat individuálním potřebám zájemce za využití dokumentu návazných služeb, internetových zdrojů a registru poskytovatelů sociálních služeb
 • Pokud zájemce projeví zájem, je mu vystaveno písemné rozhodnutí o odmítnutí zájemce a to včetně uvedení zákonných důvodů pro odmítnutí

Nedostatečná kapacita k poskytnutí služby

 • Zájemci, který je odmítnut pouze z důvodu nedostatečné kapacity je nabídnuta možnost zařazení do evidence zájemců o službu, ve které je evidováno:
  • jméno a příjmení
  • adresa
  • kontaktní údaje
  • datum zařazení do evidence
  • datum vyřazení z evidence

Zájemce je evidován po dobu 6ti měsíců. V případě, že se kapacita změní v dostatečnou, jsou o této skutečnosti informováni všichni evidovaní zájemci.

 • Předání kontaktních informací na poskytovatele sociálních služeb, které by mohly vyhovovat individuálním potřebám zájemce za využití dokumentu návazných služeb, internetových zdrojů a registru poskytovatelů sociálních služeb
 • Pokud zájemce projeví zájem, je mu vystaveno písemné rozhodnutí o odmítnutí zájemce a to včetně uvedení zákonných důvodů pro odmítnutí

Zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytnutí služby z důvodů porušení povinností vyplývajících ze smlouvy

O tom, zda bude uživateli služba poskytnuta, rozhoduje předseda ŽO Olomouc. V tomto případě je možné návrh smlouvy o poskytování služby upravit tak, aby poskytovatel co nejvíce předcházel porušení povinností vyplývajících ze smlouvy.

 • Předání kontaktních informací na poskytovatele sociálních služeb, které by mohly vyhovovat individuálním potřebám zájemce za využití dokumentu návazných služeb, internetových zdrojů a registru poskytovatelů sociálních služeb
 • Pokud zájemce projeví zájem, je mu vystaveno písemné rozhodnutí o odmítnutí zájemce a to včetně uvedení zákonných důvodů pro odmítnutí

Evidence odmítnutých žadatelů

Evidenci odmítnutých žadatelů vede sociální pracovník. Je zpracována formou tabulky, ve které je uvedeno:

 • Jméno a příjmení žadatele
 • Datum žádosti
 • Forma žádosti (ústní, písemná, telefonická)
 • Důvod odmítnutí
 • Přílohy

Jako přílohy evidence odmítnutých žadatelů jsou vedeny (pokud existují ve fyzické podobě):

 • Žádost žadatele
 • Veškerá korespondence žadatele
 • Korespondence odpovědi
 • Rozhodnutí o odmítnutí žadatele