Home » Středověké památky

Středověké památky

Středověká Židovská ulice (platea judeorum) bývala do r.1454 v prostoru dnešní Universitní ulice, stávaly zde na dvě desítky domů i se školou čili synagogou. Vstup do ghetta zajišťovaly dvě brány, dnes již zmizelé: první od dominikánského kostela sv.Michala a druhá od ústí nynější Denisovy ulice.

Třetí možný vstup byl (ovšem poněkud nepohodlný) branou zvanou Židovskou v městských hradbách. Původní věžová hmota Židovské fortny či brány v linii gotických hradeb dodnes přiléhá k dvorní části bývalého jezuitského konviktu. Čtyřpodlažní brána zprostředkovávala sestup z města na koliště poblíž Michalského výpadu na Závodí, v ohbí hradeb ve strmé terénní situaci. Brána pochází ze 14.století, pod pozdějšími stavebními úpravami se dochovala v relativně velmi dobrém stavu.

Přesné situování středověké synagogy v Židovské ulici neznáme, víme jen, že se nalézala na její východní straně: ještě v r.1549 budova stála, později byla přibližně na jejím místě postavena kaple Božího těla. Zástavba celé východní strany Židovské ulice byla v době barokní (v 1.1660-67) přestavěna na jezuitský konvikt (čp. 225) * , ulička dostala jméno Božího těla, dnes Universitní.

Středověký židovský hřbitov (zmíněn r.1363) se nalézal na jihozápadní straně jádra u městských hradeb v sousedství Německého Povlu. Jako pozůstatek tohoto pohřebiště se v depozitáři Vlastivědného muzea v Olomouci dnes nachází středověký židovský náhrobek s hebrejským textem, přetesaný na. střílnu a druhotně osazený v městských hradbách. Nalezen byl při stavebních pracích v r.1905 v Koželužské ulici. Několik dalších náhrobků ještě zůstává v hradbách zazděno.

V listopadu 1997 byly během archeologického výzkumu pod podlahou presbytáře kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie na Sokolské ulici v Olomouci nalezeny tři fragmenty rozměrných kamenných desek s hebrejskými nápisy pocházející z doby mezi roky 1341 až 1396. V dnešní době se nacházejí ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

* Poznámka: Při archeologickém průzkumu pro nového uživatele budovy Universitu Palackého v Olomouci byly v r.1995 pod podlahou přízemí nalezeny zbytky kamenného zdiva starší, raně středověké zástavby. Na jejich interpretaci však podle vedoucího výzkumu dr. Josefa Bláhy nutno vyčkat do skončení prací.

©  Jaroslav Klenovský