Home » Volební řád

Volební řád

H l a v a II Stanov Židovské obce Olomouc ke stažení ve formátu PDF

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD
pro jednání Shromáždění členů Židovské obce Olomouc
a volbu orgánů Židovské obce Olomouc a volbu zástupců
v Radě Federace židovských obcí a v Revizní komisi Federace židovských obcí


Všeobecná ustanovení

Článek 1
Předmět a rozsah platnosti


1. Tento Jednací a Volební řád upravuje jednání Shromáždění členů Židovské obce Olomouc (dále jen Shromáždění) volbu orgánů Židovské obce Olomouc (dále jen ŽO) a volbu zástupců v Radě Fedrace židovských obcí (dále jen RFŽO) a v Revizní komisi FŽO (dále jen RKFŽO).

2. Jednací a Volební řád je součástí stanov ŽO.

H l a v a III
Jednací řád

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Shromáždění je nejvyšším orgánem ŽO. Je svoláván způsobem uvedeným ve Stanovách ŽO a jeho jednání se řídí tímto Jednacím řádem.

Článek 2
Zahájení jednání Shromáždění

1. Jednání Shromáždění řídí předseda ŽO nebo jím pověřený člen Představenstva ŽO do doby zvolní orgánů Shromáždění.

2. V čase zahájení jednání Shromáždění uvedeném v pozvánce provede Představenstvo ŽO nebo jím pověřená osoba při příchodu členů do jednací místnosti prezenci přítomných členů Shromáždění, a v případě usnášeníschopnosti Shromáždění předseda ŽO nebo jeho zástupce zahájí jednání Shromáždění.

3. Po zahájení jednání Shromáždění volí své orgány, kterými jsou:

– předseda Shromáždění,
– mandátová komise,
– návrhová komise,
– volební komise (pouze v případě, že na programu Shromáždění jsou volby),
– zapisovatel,
– dva ověřovatelé zápisu.

4. Všechny komise jsou voleny jako tříčlenné. Členství ve dvou a více orgánech Shromáždění není možné. V případě volebního Shromáždění (viz Hlava IV) nemohou osoby uvedené na kandidátních listinách být členy mandátové a volební komise. Členy orgánů Shromáždění mohou být pouze členové ŽO.

5 Návrhy kandidátů na předsedu Shromáždění, členy komisí a ověřovatele zápisu předkládá Představenstvo ŽO a doplňuje je o návrhy z pléna.

6. Volba orgánů Shromáždění je veřejná. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů Shromáždění. Do doby zvolení orgánů Shromáždění nebo v případě jejich nezvolení zajišťuje jejich činnost Představenstvo ŽO a předseda ŽO.

7. Každá komise po svém zvolení zvolí ze svých členů předsedu komise.

Článek 3
Jednání Shromáždění členů ŽO

1. Po skončení voleb orgánů Shromáždění řídí další jednání Shromáždění zvolený předseda Shromáždění. Shromáždění schválí nebo doplní program a projedná jeho jednotlivé body.

2. Jednání vede předseda Shromáždění tak, že jednotlivé body programu jsou projednávány vždy samostatně s tím, že nejprve k nim přednese zprávu navrhovatel předmětného bodu programu a následně se k nim v diskusi vyjádří dle svého zájmu orgány ŽO a jednotliví členové Shromáždění. Předseda Shromáždění má právo omezit časový rozsah jednotlivých příspěvků na 3 minuty. Po skončení diskuse předseda Shromáždění zahájí hlasování k přijetí usnesení k projednanému bodu programu. Toto hlasování je veřejné.

3. Pokud kdykoliv v průběhu jednání Shromáždění opustí člen Shromáždění jednací místnost, nahlásí tuto skutečnost mandátové komisi, která před zahájením hlasování oznámí aktuální počet přítomných předsedovi Shromáždění, a to zejména s ohledem na usnášeníschopnost Shromáždění.

4. Podle obsahu jednání o jednotlivých bodech programu připraví návrhová komise návrh usnesení, který v závěru jednání předloží Shromáždění ke schválení. O usnesení se hlasuje veřejně.

5. Po projednání všech bodů programu předseda Shromáždění prohlásí program za projednaný a Shromáždění ukončí.

Článek 4
Závěrečná ustanovení

1. Po skončení jednání Shromáždění Představenstvo ŽO zabezpečí vyhotovení zápisu, který podepíše zapisovatel a ověřovatelé zápisu.

2. Zápis musí být vyhotoven a ověřen do 10 dnů ode dne konání Shromáždění a uložen v písemných materiálech ŽO.

H l a v a IV
Volební řád

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Shromáždění, na jehož programu jsou volby, se nazývá volebním Shromážděním.

2. Jednání volebního Shromáždění se řídí tímto Volebním řádem a Jednacím řádem.

Článek 2
Volební právo

1. Volební právo je všeobecné, rovné, přímé a tajné.

2. Právo volit členy orgánů ŽO a zástupce ŽO v RFŽO a v RKFŽO mají všichni členové ŽO starší 18 let.

3. Právo kandidovat na místa volitelných členů v orgánech ŽO a zástupců ŽO v RFŽO a v RKFŽO mají všichni členové ŽO starší 18 let.

4. Počet členů, na něž připadá jedno volitelné místo v příslušném orgánu, se nazývá volební klíč a je stanoven pro různé orgány odlišně.

Článek 3
Představenstvo ŽO

1. Volební klíč pro volby členů Představenstva ŽO je 50. Shromáždění ŽO zvolí na každých i započatých 50 členů ŽO jednoho člena Představenstva. Počet volených členů Představenstva ŽO činí nejméně 5 a nejvýše 24 a toto ustanovení má přednost před počtem podle volebního klíče.

2. Z titulu své funkce je virilním (nevoleným) členem Představenstva ŽO se všemi právy a povinnostmi rabín ŽO, popřípadě jmenovaný zástupce vrchního zemského rabína v ŽO (viz Hlava I, článek 11, odst. 6 těchto Stanov), a tajemník ŽO, pokud je jmenován.

Článek 4
Revizní komise ŽO

1. Revizní komise ŽO (dále jen RKŽO) má 3 až 5 členů. Počet členů RKŽO na příslušné volební období určí Představenstvo ŽO při přípravě řádných voleb.

Článek 5
Zástupci ŽO v orgánech FŽO

1. Volební klíč pro volby členů orgánů FŽO, kteří mají být v ŽO voleni (nejméně jeden do RFŽO a jeden do RKFŽO), stanoví RFŽO podle počtu členů ŽO vždy k 31. prosinci roku předcházejícímu konání voleb. Volební Shromáždění ŽO zvolí na každých započatých 100 registrovaných členů ŽO jednoho zástupce ŽO v RFŽO (Hlava I, článek 4, odstavec 2, písmeno a) Statutu FŽO).

2. Počet zvolených zástupců ŽO v orgánech FŽO je pro celé funkční období neměnný, bez ohledu na přírůstek či úbytek počtu členů ŽO v jeho průběhu.

3. Zanikne-li mandát některého voleného člena RFŽO nebo RKFŽO v průběhu funkčního období, po-stoupí na jeho místo náhradník v pořadí podle umístění ve volbách. Nejsou-li náhradníci, lze provést doplňovací volbu nebo kooptaci obdobně jako v ustanoveních Hlavy IV, článku 14 a 15 těchto Stanov.

Článek 6
Funkční období

1. Funkční období členů všech orgánů a komisí je čtyřleté a končí uplynutím mandátu orgánu či komise, pokud v mezidobí jednotliví členové nepozbyli svého mandátu dříve jiným způsobem (viz Hlava I, článek 4, odst. 5 a 6, článek 9, odst. 9 a 10 Statutu FŽO, dále viz Hlava I, článek 7, odst. 11 a 12, článek 12, odst. 3 a 4 těchto Stanov). Toto ustanovení se nevztahuje na virilní členy takových orgánů.

Článek 7
Příprava voleb

1. Představenstvo ŽO nejméně 60 dnů před dnem konání volebního Shromáždění:

a) vytvoří seznam voličů podle členské evidence,
b) odešle všem voličům a RFŽO oznámení o volbách, které musí mimo náležitostí stanovených jednacím řádem obsahovat:

– označení orgánů, do kterých se volby konají,
– počet volených členů orgánu, do kterého se volby konají,
– datum, čas a místo konání volebního Shromáždění,
– obsah a lhůtu pro doručení přihlášek ke kandidatuře ve volbách,
– oznámení o možnosti korespondenční volby (pouze pokud byl tento způsob volby umožněn),

c) jmenuje volební, mandátovou a návrhovou komisi za těchto podmínek:

– členy komisí mohou být pouze členové ŽO,
– komise jsou tříčlenné,
– komise pracují jako designované, konečné složení komisí s případnými změnami schvaluje volební Shromáždění členů,
– členství ve volební a mandátové komisi je neslučitelné s kandidaturou ve volbách.

2. Představenstvo ŽO může rozhodnout, že umožní korespondenční volbu těm voličům, kteří se k volbám nedostaví. Podmínky a způsob korespondenční volby jsou uvedeny v čl. 11, odst. 6 tohoto Volebního řádu.

Článek 8
Kandidátní listina

1. Kandidáty do orgánů ŽO, RKŽO a FŽO navrhují:

– Představenstvo ŽO,
– členové ŽO s právem volebním (mohou navrhnout i sebe sama).

Návrhy musí být písemně doručeny volební komisi do sídla ŽO nejméně 30 dnů před dnem konání volebního Shromáždění a musí obsahovat:

– označení orgánu, do kterého kandidát kandiduje,
– jméno, příjmení, rok narození, adresu trvalého bydliště a podpis kandidáta.

Pokud počet kandidátů do příslušného orgánu nedosáhne uvedeného minimálního počtu, může Před-stavenstvo ŽO doplnit kandidátní listinu o další kandidáty. Na kandidátní listinu mohou být zapsáni pouze kandidáti, kteří písemně vysloví s kandidaturou souhlas.

2. Mandátová komise v době 30-25 dnů před dnem konání volebního Shromáždění ověří přihlášky kandidátů do voleb, zařadí je na příslušnou kandidátní listinu pro volby do orgánů, které mají být voleny. Na jednotlivých kandidátních listinách uvede kandidáty v abecedním pořadí a dále uvede:

– označení orgánu, do kterého se volby konají,
– jméno, příjmení a rok narození kandidátů,
– pořadová čísla kandidátů,
– datum konání voleb,
– počet volených členů orgánu,
– místo pro vyznačení počtu zaškrtnutých kandidátů,
– upozornění na počet volených členů orgánu, k němuž se kandidátní listina vztahuje.

Virilní členové orgánu se na kandidátní listině neuvádějí.

Článek 9
Pozvánka na volební Shromáždění

1. Volební komise zašle pozvánku na volební Shromáždění spolu s kandidátními listinami všem oprávněným voličům nejpozději 21 dnů před jeho konáním.

2. Pozvánka na volební Shromáždění musí obsahovat místo, den a hodinu jeho zahájení, nejzazší hodinu ukončení volebního aktu, poučení o možnosti podání námitek, datum a podpisy předsedy ŽO, tajemníka ŽO nebo jiného člena ŽO k tomu zmocněného Představenstvem ŽO.

Článek 10
Místo volby

1. V místě volby nebo místnosti, kde zasedá volební Shromáždění, mohou být přítomni pouze oprávnění voliči a svolavatelem pozvaní hosté. Mandátová komise informuje průběžně předsedajícího volebnímu Shromáždění a volební komisi o aktuálním počtu oprávněných voličů ve volební místnosti.

Článek 11
Volba

1. Při vstupu voliče do volební místnosti ověří mandátová komise jeho totožnost podle členské evidence. Volební komise označí voliči kandidátní listinu razítkem ŽO a podpisem předsedy volební komise. Jinak označené kandidátní listiny nejsou platné.

2. Volební Shromáždění zahajuje předseda ŽO nebo jím pověřený člen odstupujícího Představenstva ŽO.

3. Po zahájení volebního Shromáždění zvolí přítomní oprávnění voliči nadpoloviční většinou hlasů komise volební, návrhovou a mandátovou podle návrhu Představenstva ŽO, doplněného případně volebním Shromážděním.

4. Volební Shromáždění se zahájí, je-li ve stanovenou dobu přítomen alespoň takový počet oprávněných voličů, který čtyřnásobně převyšuje počet volených členů Představenstva ŽO, jinak se po půlhodině koná volební Shromáždění bez ohledu na počet dostavivších se oprávněných voličů.

5. O všech připomínkách k volebnímu aktu, pokud nejsou v rozporu se Stanovami FŽO, Stanovami ŽO nebo použitým volebním řádem, rozhoduje volební komise. O námitkách týkajících se zpochybnní volebního práva (aktivního i pasivního) rozhoduje mandátová komise. Rozhodnutí musí být písemná, k jejich přijetí je třeba schválení nadpoloviční většinou všech členů příslušné komise. Rozhodnutí se vydávají operativně a pokud možno bezodkladně.

6. Představenstvo ŽO může rozhodnout, že umožní těm oprávněným voličům, kteří se nemohou k volbám dostavit, korespondenční volbu. Volič, který chce volit korespondenčně, zašle upravené kandidátní listiny, složené tiskem dovnitř a přelepené, v dopise s označením VOLBY na adresu ŽO, tak aby byl dopis doručen nejméně tři dny před konáním voleb. Na obálce musí být uvedeno jméno, adresa a rok narození odesilatele. Volič může takto upravený dopis před odesláním vložit do větší obálky s označením VOLBY a zaslat ho na adresu ŽO. Dopisy takto označené přijímá výhradně volební komise. Designovaný předseda volební komise překontroluje po doručení podle údajů na obálce, zda se jedná o oprávněného voliče. Případně vyjme vnitřní obálku z vnější obálky a překontroluje podle údajů na vnitřní obálce, zda se jedná o oprávněného voliče.  Před zahájením voleb volební komise označí ve volebním seznamu korespondenční voliče podle došlých dopisů.

Článek 12
Hlasování

1. Volby jsou tajné.

2. Volby řídí předseda volební komise. Před zahájením hlasování poučí přítomné o ustanoveních volebního řádu a průběhu volebního aktu. Výslovně upozorní na tyto skutečnosti:

– kterého orgánu se volba týká,
– na počet volených členů orgánu, jehož se volba týká,
– na způsob označení kandidátů, které se volič rozhodne volit,
– na podmínky platnosti volby.

3. Na kandidátní listině je možno označit maximálně takový počet kandidátů, který se rovná počtu členů voleného orgánu. V případě, že volič označí více kandidátů, než je počet volených členů orgánu, nebo neoznačí žádného kandidáta, je taková kandidátní listina neplatná.

4. Voliči hlasují tak, že upravené kandidátní listiny vloží do připravené urny, která byla před volebním aktem zkontrolována a zapečetěna.

5. Po skončení presenční volby a před otevřením urny zkontroluje volební komise došlé obálky kore-spondenční volby a vyřadí se ty, jejichž odesilatelé jsou přítomni při prezenční volbě, která má vždy přednost. Po této kontrole volební komise nevyřazené dopisy s korespondenční volbou otevře, označí kandidátní listiny na nepotištěné straně razítkem ŽO, podpisem předsedy volební komise a nerozlepené je vloží do zapečetěné volební urny.

6. Volební komise otevře volební urnu, vyřadí neplatné kandidátní listiny a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Sestaví pořadí kandidátů podle počtu obdržených hlasů a určí, kdo byl zvolen členem orgánu. Ostatní kandidáti se stávají náhradníky v pořadí podle počtu odevzdaných hlasů. Při rovnosti hlasů dvou či více kandidátů určí pořadí los za dohledu volební komise.

7. Pokud počet zvolených členů orgánů ŽO nebo zástupců ŽO v RFŽO a v RKFŽO nedosáhl stanoveného počtu, doplní se tyto počty dodatečnou volbou, jejíž způsob určí volební Shromáždění.

8. Po skončení sčítání hlasů vyhlásí předseda volební komise výsledek voleb a svolá ustavující schůze Představenstva ŽO a RKŽO.

Článek 13
Zápis o volbě

1. O průběhu voleb pořídí volební komise zápis do 48 hodin po skončení volebního Shromáždění. Zápis musí obsahovat jména členů volební komise, počátek a konec voleb, všechna usnesení volební komise se stručným zdůvodněním, počet přítomných a korespondenčních voličů, jména, příjmení a adresy zvolených členů a náhradníků do volených orgánů, s uvedením počtu obdržených hlasů v pořadí zjištěném volební komisí. Zápis o průběhu voleb podepíší všichni členové volební komise. Originál zápisu si ponechá předseda volební komise a dvě notářsky ověřené kopie odevzdá nově zvolenému předsedovi ŽO, který zajistí zaslání jedné kopie RFŽO.

2. Předseda ŽO zajistí zveřejnění výsledků voleb a ustavujících schůzí orgánů ŽO členům ŽO do 14 dnů po konání volebního Shromáždění.

Článek 14
Doplňování Představenstva ŽO

1. Klesne-li počet volených členů orgánu pod počet určený Stanovami ŽO, doplní se počet volených členů povoláním náhradníků k výkonu funkce podle pořadí v zápisu o výsledku voleb.

2. Ve výjimečných případech je možné Představenstvo ŽO rozšířit nebo doplnit kooptací. Lze tak uči-nit, je-li již vyčerpán počet všech náhradníků nebo je-li třeba doplnit Představenstvo ŽO o potřebného odborníka. Takový návrh je však vždy třeba řádně zdůvodnit. Počet kooptovaných členů nesmí převýšit třetinu volených členů. Převedení člena RKŽO do Představenstva ŽO se nepovažuje za kooptaci.

3. Pokud by byla všechna předchozí ustanovení vyčerpána, pak je nutné na nejbližším Shromáždění provést doplňovací volbu nebo vypsat nové volby.

Článek 15
Doplňování Revizní komise ŽO

1. RKŽO se doplňuje stejným způsobem jako Představenstvo.

2. Je-li vyčerpán počet náhradníků, doplní RKŽO kooptací Představenstvo ŽO.

Článek 16
Ustanovení nově zvolených orgánů ŽO

1. Po ukončení volební schůze nebo do sedmi dnů po konání volebního Shromáždění se za řízení předsedy volební komise koná ustavující schůze RKŽO, která podle návrhu předsedy volební komise nebo protinávrhů členů RKŽO zvolí svého předsedu.

2. Po ustavující schůzi RKŽO zahájí předseda volební komise ustavující schůzi Představenstva ŽO, která podle návrhu předsedy volební komise nebo protinávrhů členů Představenstva ŽO zvolí předsedu ŽO. Zvolenému předsedovi ŽO pak předseda volební komise odevzdá řízení ustavující schůze. Za řízení nového předsedy ŽO jsou podle návrhů nebo protinávrhů zvoleni místopředsedové ŽO. Předseda ŽO je volen tajným hlasováním, pokud zvolené Představenstvo ŽO jednomyslně nerozhodne jinak. Nově ustanovené Představenstvo ŽO vezme na vědomí zvolení předsedy RKŽO.

H l a v a V

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

1. Tyto Stanovy byly schváleny Shromážděním členů ŽO dne 22. 6. 2008 a nabývají účinnosti týmž dnem.

2. Schválením těchto Stanov se ruší všechny dříve schválené Stanovy.

V Olomouci dne 7. 8. 2008


Ing. Petr Papoušek
předseda ŽO Olomouc