Home » Stanovy

Stanovy

STANOVY ke stažení ve formátu PDF

S T A N O V Y
Židovské obce Olomouc

H l a v a I

Článek 1
Všeobecná ustanovení

1. Židovská obec Olomouc, zapsaná v registru Ministerstva kultury ČR pod názvem „Židovská obec Olomouc“, IČO 41031717, (dále jen ŽO) sdružuje občany ČR i cizí státní občany žijící v ČR hlásící se k židovskému vyznání, národnosti nebo původu, kteří nejsou členy jiných ŽO, sdružených ve Federaci židovských obcí v ČR, příslušníky jiných církví nebo náboženských společností a jsou příslušnými orgány ŽO přijati za členy ŽO.

2. ŽO je členem Federace židovských obcí v České republice (dále jen FŽO), jejíž činnost upravuje samostatný Statut FŽO. ŽO má samostatnou právní subjektivitu dle zákona 3/2002 Sb. v platném znění.

3. ŽO zajišťuje zejména náboženský a kulturní život svých členů a jejich sociální potřeby. V okruhu své působnosti pečuje o kulturní a náboženské památky (synagogy, hřbitovy, muzea, památníky apod.), pokud o ně nepečuje FŽO. ŽO v rámci svých možností podporuje vzdělávání svých členů v židovských tradicích a přispívá k všeobecnému vzdělání o judaismu a židovské historii. ŽO aktivně vystupuje proti všem projevům antisemitismu, rasismu, xenofobie, nacismu, fašismu, proti jakékoliv diskriminaci a chrání památku židovských obětí Šoa. ŽO může podporovat a účastnit se činnosti jiných organizací a institucí.

4. ŽO může vyvíjet podnikatelskou činnost, a to přímo, nebo prostřednictvím jí ustave-ných právnických osob. Při hospodaření s majetkem si počíná ŽO s péčí řádného hospodáře. V případě zástavy majetku ŽO je předseda ŽO povinen předem informovat Prezidium FŽO a vyžádat si jeho stanovisko. Informace ŽO musí v takovém případě obsahovat usnesení vedení ŽO, odůvodnění ručení, ekonomickou rozvahu a navržené záruky. V případě, že stanovisko prezidia bude negativní, je příslušná ŽO povinna znovu záměr projednat. O výsledku tohoto projednání je předseda ŽO povinen infor-movat neprodleně předsedu FŽO a tajemníka FŽO.

5. Územní působnost ŽO je vymezena radou FŽO na bývalé okresy Bruntál, Jeseník,
Olomouc, Přerov, Šumperk

6. Sídlem ŽO je Komenského 7, 779 00 Olomouc.

7. Činnost ŽO je financována z:
a) příspěvků členů
b) dotací,
c) darů, dědictví a jiných dobrovolných příspěvků,
d) podnikatelské činnosti,
e) dalších zdrojů.

8. Orgány ŽO jsou:
a) Shromáždění členů ŽO,
b) Představenstvo ŽO,
c) předseda ŽO,
d) rabín ŽO nebo zástupce, pověřený v souladu s pravidly FŽO,
e) Revizní komise ŽO.

9. Funkční období volených členů orgánů ŽO je čtyřleté.

10. ŽO zaniká rozhodnutím Shromáždění členů ŽO o zániku ŽO nebo o sloučení s jinou ŽO. Rozhodnutí schvaluje RFŽO. V případě zániku ŽO jmenuje RFŽO likvidační komisi, která rozhodne o majetkoprávním vypořádání včetně práv a závazků případ-ných nástupnických organizací.

Článek 2
Členství v ŽO

Členství v ŽO vzniká přijetím za člena.

1. Shromáždění členů ŽO rozhodlo, že žadatel o členství musí splňovat jedno z těchto kritérií:
a) alespoň jeden z prarodičů žadatele o členství musí být Židem podle halachy. Halachou ve smyslu tohoto ustanovení se rozumí soubor náboženských norem a předpisů v pojetí ortodoxního judaismu.
b) žadatel o členství vykonal před Bejt dinem příslušného zaměření, respektova-ného FŽO a zakotveného ve Statutu FŽO (viz Hlava I, článek 1, odst. 1), pře-stup (giur).

2. Představenstvo ŽO může rozhodnout o přijetí žadatele nebo žadatelky, kteří nežijí v ČR, pokud mají k ŽO osobní vztah (např. bývalí českoslovenští občané) a splňují ostatní podmínky přijetí.

3. Představenstvo ŽO přijímá členy na základě jejich žádosti a doporučení rabína ŽO, popřípadě orgánu pověřeného v souladu s pravidly FŽO, který na základě předlože-ných dokladů, popřípadě hodnověrných svědectví ověří, zda údaje v žádosti o přijetí do ŽO odpovídají skutečnosti a příslušným kritériím členství, pro která se ŽO rozhod-la.

4. Pro přijetí žadatele nebo žadatelky mladších 18 let je nutný souhlas jeho rodičů nebo zákonných zástupců.

5. Po přijetí je nový člen zapsán do jednotné členské evidence ŽO v souladu s platnými předpisy, zejména zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních dat v platném znění.

Článek 3
Práva členů ŽO

1. Člen ŽO má právo účastnit se veškeré činnosti ŽO.

2. Člen ŽO, který dovršil 18. rok věku, má právo:
a) volit a být volen do všech orgánů ŽO a FŽO,
b) účastnit se práce v komisích a být volen do jejich čela,
c) obracet se s písemnými žádostmi, připomínkami, návrhy a stížnostmi na všechny orgány ŽO a FŽO,
d) být účasten všech jednání, která se týkají jeho osoby.

Článek 4
Povinnosti členů

1. Člen ŽO je povinen ctít zásady židovského náboženství.

2. Člen ŽO je povinen účastnit se dle svých možností činnosti ŽO.

3. Člen ŽO je povinen dodržovat Statut FŽO a Stanovy ŽO a jednat vždy tak, aby nepo-škozoval zájmy ŽO a FŽO.

4. Člen ŽO je povinen platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu. V hmotné nouzi lze požádat Představenstvo o odpuštění příspěvku.

Článek 5
Zánik členství

1. Členství zaniká:
a) písemným prohlášením člena o vystoupení z ŽO;
b) zrušením členství v případě, že člen ŽO nesplňuje podmínky článku 1, odst. 1 těchto stanov, a to v jakémkoliv okamžiku, nebo v případě, že člen záměrně poškodil zájmy ŽO a FŽO, zejména tím, že porušil své povinnosti dané mu v článku 4, odst. 3 těchto Stanov. O zrušení členství rozhoduje Shromáždění členů na návrh Představenstva ŽO;
c) úmrtím.

Článek 6
Shromáždění členů ŽO

1. Nejvyšším orgánem ŽO je Shromáždění členů.

2. Do výlučné pravomoci Shromáždění členů patří:
a) schvalování Stanov ŽO a jejich změn,
b) schvalování volebního řádu orgánů ŽO a jeho změn,
c) volba zástupců do orgánů ŽO a FŽO a jejich odvolání,
d) projednávání zpráv o činnosti orgánů ŽO a usnášení se o nich,
e) rozhodnutí o zániku členství podle článku 5, odst. 1, písm. b) těchto Stanov,
f) stanovení počtu členů Představenstva ŽO.

3. Shromáždění členů rozhoduje s konečnou platností o všech záležitostech ŽO, a to včetně těch, které trvale nebo dočasně svěřuje podle Stanov ŽO nebo svým usnesením jiným orgánům ŽO. Výjimku tvoří záležitosti, které jsou výlučně vyhrazeny orgánům FŽO a rabínovi ŽO.

4. Shromáždění členů tvoří všichni členové ŽO, kteří dosáhli věku 18 let.

5. Řádné Shromáždění je svoláváno Představenstvem na základě svého rozhodnutí, nej-méně však jednou za rok.

6. Shromáždění, na jehož programu jsou volby členů orgánů ŽO nebo členů orgánů FŽO, je volebním Shromážděním.
7. Řádné volební Shromáždění je Představenstvo ŽO povinno svolat v kalendářním roce, ve kterém uplynou čtyři roky od předchozího řádného volebního Shromáždění. Man-dát voleného člena orgánu ŽO vzniká dnem volby a trvá, není-li uvedeno jinak, do příštích voleb (řádných nebo mimořádných).

8. Mimořádné Shromáždění nebo mimořádné volební Shromáždění musí být svoláno do 30 dnů, a to:
a) požádá-li o to písemně nejméně 1/4 všech členů ŽO, kteří dosáhli věku 18 let,
b) rozhodne-li o tom Shromáždění členů za účasti nejméně 1/4 všech členů ŽO, kteří dosáhli věku 18 let,
c) odstoupí-li volený orgán jako celek,
d) rozhodne-li Shromáždění o vyslovení nedůvěry volenému orgánu jako celku; v takovém případě je Představenstvo povinno svolat Shromáždění, které o tom-to návrhu bude hlasovat,
e) je-li vyčerpán počet náhradníků a počet kooptovaných členů by převýšil 1/3 členů volených.

9. Členové ŽO jsou informováni o svolání Shromáždění členů individuální pozvánkou, která musí obsahovat přinejmenším program, místo konání, datum a čas zahájení. Po-zvánka musí být doručena nejméně 14 dní před konáním Shromáždění.

10. Shromáždění členů je schopno usnášení, je-li přítomno 20% členů ŽO s právem volit. Shromáždění se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných. Jednání Shromáždění řídí předseda ŽO nebo jiná osoba, kterou na základě hlasování schválí Shromáždění.

Článek 7
Představenstvo ŽO

1. V době mezi Shromážděními členů ŽO je nejvyšším orgánem ŽO Představenstvo ŽO, které rozhoduje ve všech zásadních záležitostech ŽO, které nejsou výlučně vyhrazeny Shromáždění členů ŽO, rabínovi ŽO, FŽO nebo orgánu FŽO.

2. Představenstvu ŽO přísluší zejména:
a) schvalovat roční rozpočty ŽO,
b) spravovat veškerý majetek ŽO,
c) rozhodovat o členství v ŽO; uznávat přestupy (giury), vykonané Bejt dinem příslušného zaměření, respektovaného FŽO,
d) rozhodovat o výši členských příspěvků,
e) schvalovat přijetí a propuštění tajemníka ŽO,
f) schvalovat přijetí a propuštění rabínů a duchovních v souladu s pravidly FŽO a vytvářet příslušné rabináty,
g) vykládat stanovy ŽO a volební řád ŽO, ve sporných případech požádat o roz-hodnutí RFŽO,
h) vydávat organizační řád ŽO a jednací řád Představenstva ŽO,
i) nakládat s majetkem movitým i nemovitým ŽO (např. prodej, zástava, nájem, půjčka apod.). Nakládání s kultovým movitým a nemovitým majetkem je platné pouze se svolením rabína ŽO, pokud ŽO nemá rabína, pak se svolením orgánu FŽO. Nakládání s ostatním majetkem je konzultováno v rámci koordinační činnosti RFŽO;
j) vyhradit si rozhodnutí ve věci, kterou prohlásí za zásadní vyjma těch, jež náleží výhradně do kompetence Shromáždění členů,
k) rozhodovat o ustavení a rušení právnických osob ŽO a o vstupu ŽO do existu-jících právnických osob a vystoupení z nich, je-li to účelné pro činnost ŽO, a zřizovat či rušit vlastní hospodářská zařízení,
l) navrhovat Shromáždění členů zánik členství podle článku 5, odst. 1, písm. b) těchto Stanov,
m) určovat počet členů Revizní komise ŽO,
n) navrhovat RFŽO kandidáty na členy správních a dozorčích rad organizací zří-zených FŽO,
o) navrhovat kandidáty pro volby do orgánů ŽO, RFŽO a RKFŽO, navrhovat složení mandátové, volební a návrhové komise pro volby do orgánů ŽO a FŽO volebnímu Shromáždění, vyhotovit volební oznámení pro volby do orgánů ŽO, RFŽO a RKFŽO.

3. Představenstvo ŽO může usnesením přenést trvale nebo dočasně některé své kompe-tence na předsedu ŽO.

4. Představenstvo ŽO může přiznat výhody členů ŽO (např. v oblasti sociální) i členům přidružených organizací FŽO v oblasti působnosti ŽO nebo FŽO.

5. Představenstvo ŽO povolává náhradníky k výkonu funkce a kooptuje další členy podle použitého volebního řádu.

6. Představenstvo ŽO může pozastavit nebo navrhnout zrušení mandátu svého člena v RFŽO se souhlasem dvoutřetinové většiny všech členů Představenstva ŽO v těchto případech:
a) nevykonává-li řádně svou funkci bez závažných důvodů, ač byl na to opakova-ně upozorňován po dobu nejméně 6 měsíců,
b) dopustil-li se činu nebo chování, které by bylo v rozporu s jeho další činností v orgánu nebo komisi.
O zrušení mandátu rozhodne s konečnou platností nejbližší Shromáždění členů ŽO. Konečné rozhodnutí o zrušení mandátu oznámí Představenstvo ŽO písemně RFŽO.

7. Představenstvo ŽO může pozastavit nebo navrhnout zrušení mandátu svého člena v RKFŽO se souhlasem dvoutřetinové většiny všech členů Představenstva ŽO v těchto případech:
a) nevykonává-li řádně svou funkci bez závažných důvodů, ač byl na to opakova-ně upozorňován po dobu nejméně 6 měsíců,
b) dopustil-li se činu nebo chování, které by bylo v rozporu s jeho další činností v orgánu nebo komisi.
O zrušení mandátu rozhodne s konečnou platností nejbližší Shromáždění členů ŽO. Konečné rozhodnutí o zrušení mandátu oznámí Představenstvo ŽO písemně RFŽO.

8. Představenstvo ŽO je tvořeno volenými zástupci a virilními členy. Představenstvo je voleno Shromážděním členů ŽO podle volebního řádu. Virilním členem Představen-stva ŽO je rabín ŽO, případně jeho zástupce v ŽO a tajemník ŽO.

9. Počet členů Představenstva ŽO je určen volebním řádem. Minimální počet členů Před-stavenstva je 5 osob.

10. Funkční období členů Představenstva je čtyřleté.

11. Člen Představenstva ŽO může rezignovat na své členství nebo funkci v Představenstvu ŽO. Svou rezignaci oznámí písemně Představenstvu ŽO.

12. Člen Představenstva ŽO pozbývá svého mandátu v Představenstvu, pokud pozbyl členství v ŽO. Představenstvo ŽO může pozastavit mandát člena Představenstva ŽO se souhlasem dvoutřetinové většiny všech členů Představenstva ŽO v těchto pří-padech:
a) nevykonává-li řádně svou funkci bez závažných důvodů, ač byl na to opakova-ně upozorňován po dobu nejméně 3 měsíců,
b) dopustil-li se činu nebo chování, které by bylo v rozporu se zájmy ŽO a FŽO.
O pozastavení mandátu rozhodne s konečnou platností nejbližší Shromáždění členů ŽO.

13. Představenstvo ŽO volí ze svého středu předsedu ŽO, nejvýše dva místopředsedy ŽO.

14. Představenstvo ŽO se schází na svých schůzích. Schůzi Představenstva ŽO svolává a řídí předseda ŽO nebo pověřený člen Představenstva ŽO podle potřeby nebo kdykoliv o to požádá nejméně 1/3 členů Představenstva ŽO, nejméně však 4x ročně.

15. Představenstvo ŽO je schopno usnášení, je-li přítomna nejméně polovina všech členů Představenstva ŽO. Představenstvo ŽO se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítom-ných, včetně virilních členů.

16. Ke splnění některých svých úkolů může Představenstvo ŽO zřídit stálé nebo dočasné komise jako své poradní orgány. Dočasná komise končí svou činnost po splnění zada-ného úkolu. Stálá komise končí svou činnost rozhodnutím orgánu, který ji zřídil, nebo skončením jeho činnosti.

Článek 8
Předseda ŽO

1. Předseda ŽO je statutárním zástupcem ŽO, zastupuje ŽO navenek a jedná jménem ŽO. Ve své činnosti je vázán usneseními Shromáždění členů a Představenstva ŽO. Předseda ŽO je ze své činnosti odpovědný Představenstvu ŽO. Předseda ŽO odpovídá za řádné vedení členské evidence.

2. Předseda ŽO ve spolupráci s Představenstvem ŽO a Rabinátem řídí činnost ŽO. Pokud ŽO nemá tajemníka, předseda ŽO zároveň zabezpečuje plnění usnesení Shromáždění členů, Představenstva ŽO a odpovídá za řádnou činnost správního aparátu ŽO. (viz článek 9, odst. 3 těchto Stanov)

3. Místopředsedové ŽO a ostatní členové Představenstva ŽO jednají jménem ŽO jen z pověření předsedy ŽO a v rozsahu jím určeném. Nemůže-li předseda ŽO přechodně svou funkci vykonávat, pověří svým zastupováním jednoho z místopředsedů ŽO s ur-čením rozsahu oprávnění. Nemůže-li předseda ŽO vykonávat svou funkci trvale nebo delší dobu nebo není-li schopen určit svého zástupce, určí Představenstvo ŽO, který z místopředsedů ŽO bude vykonávat funkci úřadujícího místopředsedy ŽO s úplným oprávněním výkonu funkce předsedy ŽO. Představenstvo ŽO určí zároveň dobu pově-ření.

4. Předseda ŽO přijímá a propouští zaměstnance ŽO.

Článek 9
Tajemník ŽO

1. Tajemník ŽO zabezpečuje plnění usnesení Shromáždění členů a Představenstva ŽO, řídí a organizuje činnost správního aparátu ŽO a odpovídá za jeho řádný chod.

2. Tajemník ŽO je zaměstnancem ŽO z řad členů ŽO. Tajemníka přijímá a propouští předseda ŽO na základě schválení Představenstva ŽO.

3. Představenstvo ŽO může rozhodnout, že s ohledem na rozsah úkolů nebude ŽO zřizo-vat funkci tajemníka. V tom případě plní povinnosti tajemníka ŽO předseda ŽO.

Článek 10
Rabinát ŽO

1. V čele Rabinátu ŽO stojí rabín ŽO.

2. Rabinát ŽO projednává a řeší náboženské, kultové a rituální záležitosti v okruhu pů-sobnosti ŽO.

Článek 11
Rabín ŽO

1. Rabín ŽO je zaměstnancem ŽO, který je přijímán a propouštěn předsedou ŽO na zá-kladě schválení Představenstva ŽO.

2. Rabín ŽO musí mít osvědčení o rabínské smicha, vydané rabínskou institucí respekto-vanou FŽO.

3. Rabín ŽO jmenuje duchovní ŽO, a to kantory, šochety, rituální dozorce (mašgiachy), šamese, mohely a učitele náboženství, schválené Představenstvem ŽO.

4. Rabín ŽO je z titulu své funkce nevoleným (virilním) členem Představenstva ŽO.

5. Rabín ŽO vyslovuje písemně svůj souhlas s veškerým nakládáním se hřbitovy, syna-gogami, sakrálními objekty a kultovými předměty v majetku ŽO (např. s jejich prode-jem, zástavou, pronájmem, se stavebními zásahy zásadního charakteru apod.).

6. Pokud ŽO žádného rabína neustanoví, vykonává jeho funkci vrchní zemský rabín. Vrchní zemský rabín může pro příslušnou ŽO jmenovat svého zástupce a pověřit ho výkonem některých pravomocí. Jmenovaný zástupce se stává nevoleným (virilním) členem Představenstva ŽO. V případě, že obec nemá vlastního rabína, jmenuje du-chovní ŽO, a to kantory, šochety, rituální dozorce (mašgiachy), šámese, mohely a uči-tele náboženství, schválené Představenstvem ŽO, rovněž vrchní zemský rabín.

Článek 12
Revizní komise ŽO

1. Revizní komise ŽO
a) kontroluje dodržování Stanov FŽO, Stanov ŽO, obecně závazných právních předpisů, usnesení, pokynů a směrnic orgánů ŽO a FŽO,
b) kontroluje účelnost hospodaření s prostředky ŽO,
c) projednává předané připomínky a stížnosti a předkládá je s návrhy k řešení Představenstvu ŽO.
Zprávy o své činnosti a provedených kontrolách podává Představenstvu ŽO a Shromáždění členů ŽO a předkládá návrhy na opatření.

2. Revizní komise ŽO se skládá z 3 až 5 členů volených Shromážděním členů. Klesne-li počet členů Revizní komise ŽO pod tři, doplní počet členů Představenstvo ŽO, pokud již nejsou zvolení náhradníci. Funkční období členů Revizní komise je čtyřleté.

3. Člen Revizní komise ŽO může rezignovat na své členství nebo funkci v Revizní komisi ŽO. Svou rezignaci oznámí písemně Představenstvu ŽO.

4. Člen Revizní komise ŽO pozbývá svého mandátu, pokud pozbyl členství v ŽO. Před-stavenstvo ŽO může pozastavit mandát člena Revizní komise ŽO se souhlasem dvou-třetinové většiny všech členů Představenstva ŽO v těchto případech:
a) nevykonává-li řádně svou funkci bez závažných důvodů, ač byl na to opakova-ně upozorňován po dobu nejméně 3 měsíců,
b) dopustil-li se činu nebo chování, které by bylo v rozporu s jeho další činností v Revizní komisi.
O pozastavení mandátu rozhodne s konečnou platností nejbližší Shromáždění členů ŽO.

5. Revizní komise ŽO volí ze svého středu předsedu Revizní komise ŽO. Předseda Re-vizní komise ŽO nebo jím určený člen Revizní komise ŽO má právo účastnit se všech schůzí Představenstva ŽO s hlasem poradním.

Článek 13
Ustanovení závěrečná

1. Židovská obec Olomouc nabyla právní subjektivity zápisem v registru MK ČR dne 1. 1. 1994.

2. Složení, volbu a ustanovení orgánů ŽO upravují Stanovy a volební řád.

3. V případě zániku ŽO předá Představenstvo ŽO vyžádané podklady Likvidační komisi RFŽO, která rozhodne majetkoprávní vypořádání, včetně práv a závazků případných nástupnických organizací.

H l a v a II

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD
pro jednání Shromáždění členů Židovské obce Olomouc
a volbu orgánů Židovské obce Olomouc a volbu zástupců
v Radě Federace židovských obcí a v Revizní komisi Federace židovských obcí

Všeobecná ustanovení

Článek 1
Předmět a rozsah platnosti

1. Tento Jednací a Volební řád upravuje jednání Shromáždění členů Židovské obce Olo-mouc (dále jen Shromáždění) volbu orgánů Židovské obce Olomouc (dále jen ŽO) a volbu zástupců v Radě Federace židovských obcí (dále jen RFŽO) a v Revizní komisi FŽO (dále jen RKFŽO).

2. Jednací a Volební řád je součástí stanov ŽO.

H l a v a III
Jednací řád

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Shromáždění je nejvyšším orgánem ŽO. Je svoláván způsobem uvedeným ve Stanovách ŽO a jeho jednání se řídí tímto Jednacím řádem.

Článek 2
Zahájení jednání Shromáždění

1. Jednání Shromáždění řídí předseda ŽO nebo jím pověřený člen Představenstva ŽO do doby zvolení orgánů Shromáždění.

2. V čase zahájení jednání Shromáždění uvedeném v pozvánce provede Představenstvo ŽO nebo jím pověřená osoba při příchodu členů do jednací místnosti prezenci přítom-ných členů Shromáždění, a v případě usnášení schopnosti Shromáždění předseda ŽO nebo jeho zástupce zahájí jednání Shromáždění.

3. Po zahájení jednání Shromáždění volí své orgány, kterými jsou:
– předseda Shromáždění,
– mandátová komise,
– návrhová komise,
– volební komise (pouze v případě, že na programu Shromáždění jsou volby),
– zapisovatel,
– dva ověřovatelé zápisu.

4. Všechny komise jsou voleny jako tříčlenné. Členství ve dvou a více orgánech Shro-máždění není možné. V případě volebního Shromáždění (viz Hlava IV) nemohou oso-by uvedené na kandidátních listinách být členy mandátové a volební komise. Členy orgánů Shromáždění mohou být pouze členové ŽO.

5. Návrhy kandidátů na předsedu Shromáždění, členy komisí a ověřovatele zápisu před-kládá Představenstvo ŽO a doplňuje je o návrhy z pléna.

6. Volba orgánů Shromáždění je veřejná. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali nadpolo-viční většinu hlasů přítomných členů Shromáždění. Do doby zvolení orgánů Shromáž-dění nebo v případě jejich nezvolení zajišťuje jejich činnost Představenstvo ŽO a předseda ŽO.

7. Každá komise po svém zvolení zvolí ze svých členů předsedu komise.

Článek 3
Jednání Shromáždění členů ŽO

1. Po skončení voleb orgánů Shromáždění řídí další jednání Shromáždění zvolený před-seda Shromáždění. Shromáždění schválí nebo doplní program a projedná jeho jednot-livé body.

2. Jednání vede předseda Shromáždění tak, že jednotlivé body programu jsou projedná-vány vždy samostatně s tím, že nejprve k nim přednese zprávu navrhovatel předmět-ného bodu programu a následně se k nim v diskusi vyjádří dle svého zájmu orgány ŽO a jednotliví členové Shromáždění. Předseda Shromáždění má právo omezit časový rozsah jednotlivých příspěvků na 3 minuty. Po skončení diskuse předseda Shromáždě-ní zahájí hlasování k přijetí usnesení k projednanému bodu programu. Toto hlasování je veřejné.

3. Pokud kdykoliv v průběhu jednání Shromáždění opustí člen Shromáždění jednací místnost, nahlásí tuto skutečnost mandátové komisi, která před zahájením hlasování oznámí aktuální počet přítomných předsedovi Shromáždění, a to zejména s ohledem na usnášeníschopnost Shromáždění.

4. Podle obsahu jednání o jednotlivých bodech programu připraví návrhová komise návrh usnesení, který v závěru jednání předloží Shromáždění ke schválení. O usnesení se hlasuje veřejně.

5. Po projednání všech bodů programu předseda Shromáždění prohlásí program za pro-jednaný a Shromáždění ukončí.

Článek 4
Závěrečná ustanovení

1. Po skončení jednání Shromáždění Představenstvo ŽO zabezpečí vyhotovení zápisu, který podepíše zapisovatel a ověřovatelé zápisu.

2. Zápis musí být vyhotoven a ověřen do 10 dnů ode dne konání Shromáždění a uložen v písemných materiálech ŽO.

H l a v a IV
Volební řád

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Shromáždění, na jehož programu jsou volby, se nazývá volebním Shromážděním.

2. Jednání volebního Shromáždění se řídí tímto Volebním řádem a Jednacím řádem.

Článek 2
Volební právo

1. Volební právo je všeobecné, rovné, přímé a tajné.

2. Právo volit členy orgánů ŽO a zástupce ŽO v RFŽO a v RKFŽO mají všichni členové ŽO starší 18 let.

3. Právo kandidovat na místa volitelných členů v orgánech ŽO a zástupců ŽO v RFŽO a v RKFŽO mají všichni členové ŽO starší 18 let.

4. Počet členů, na něž připadá jedno volitelné místo v příslušném orgánu, se nazývá vo-lební klíč a je stanoven pro různé orgány odlišně.

Článek 3
Představenstvo ŽO

1. Volební klíč pro volby členů Představenstva ŽO je 50. Shromáždění ŽO zvolí na kaž-dých i započatých 50 členů ŽO jednoho člena Představenstva. Počet volených členů Představenstva ŽO činí nejméně 5 a nejvýše 24 a toto ustanovení má přednost před počtem podle volebního klíče.

2. Z titulu své funkce je virilním (nevoleným) členem Představenstva ŽO se všemi právy a povinnostmi rabín ŽO, popřípadě jmenovaný zástupce vrchního zemského rabína v ŽO (viz Hlava I, článek 11, odst. 6 těchto Stanov), a tajemník ŽO, pokud je jmenován.

Článek 4
Revizní komise ŽO

1. Revizní komise ŽO (dále jen RKŽO) má 3 až 5 členů. Počet členů RKŽO na příslušné volební období určí Představenstvo ŽO při přípravě řádných voleb.

Článek 5
Zástupci ŽO v orgánech FŽO

1. Volební klíč pro volby členů orgánů FŽO, kteří mají být v ŽO voleni (nejméně jeden do RFŽO a jeden do RKFŽO), stanoví RFŽO podle počtu členů ŽO vždy k 31. pro-sinci roku předcházejícímu konání voleb. Volební Shromáždění ŽO zvolí na každých započatých 100 registrovaných členů ŽO jednoho zástupce ŽO v RFŽO (Hlava I, člá-nek 4, odstavec 2, písmeno a) Statutu FŽO).
2. Počet zvolených zástupců ŽO v orgánech FŽO je pro celé funkční období neměnný, bez ohledu na přírůstek či úbytek počtu členů ŽO v jeho průběhu.

3. Zanikne-li mandát některého voleného člena RFŽO nebo RKFŽO v průběhu funkční-ho období, postoupí na jeho místo náhradník v pořadí podle umístění ve volbách. Nej-sou-li náhradníci, lze provést doplňovací volbu nebo kooptaci obdobně jako v ustano-veních Hlavy IV, článku 14 a 15 těchto Stanov.

Článek 6
Funkční období

1. Funkční období členů všech orgánů a komisí je čtyřleté a končí uplynutím mandátu or-gánu či komise, pokud v mezidobí jednotliví členové nepozbyli svého mandátu dříve jiným způsobem (viz Hlava I, článek 4, odst. 5 a 6, článek 9, odst. 9 a 10 Statutu FŽO, dále viz Hlava I, článek 7, odst. 11 a 12, článek 12, odst. 3 a 4 těchto Stanov). Toto ustanovení se nevztahuje na virilní členy takových orgánů.

Článek 7
Příprava voleb

1. Představenstvo ŽO nejméně 60 dnů před dnem konání volebního Shromáždění:

a) vytvoří seznam voličů podle členské evidence,
b) odešle všem voličům a RFŽO oznámení o volbách, které musí mimo náležitostí stanovených jednacím řádem obsahovat:
• označení orgánů, do kterých se volby konají,
• počet volených členů orgánu, do kterého se volby konají,
• datum, čas a místo konání volebního Shromáždění,
• obsah a lhůtu pro doručení přihlášek ke kandidatuře ve volbách,
• oznámení o možnosti korespondenční volby (pouze pokud byl tento způsob volby umožněn),
c) jmenuje volební, mandátovou a návrhovou komisi za těchto podmínek:
• členy komisí mohou být pouze členové ŽO,
• komise jsou tříčlenné,
• komise pracují jako designované, konečné složení komisí s případnými změnami schvaluje volební Shromáždění členů,
• členství ve volební a mandátové komisi je neslučitelné s kandidaturou ve volbách.

2. Představenstvo ŽO může rozhodnout, že umožní korespondenční volbu těm voličům, kteří se k volbám nedostaví. Podmínky a způsob korespondenční volby jsou uvedeny v čl. 11, odst. 6 tohoto Volebního řádu.

Článek 8
Kandidátní listina

1. Kandidáty do orgánů ŽO, RKŽO a FŽO navrhují:
– Představenstvo ŽO
– členové ŽO s právem volebním (mohou navrhnout i sebe sama).
Návrhy musí být písemně doručeny volební komisi do sídla ŽO nejméně 30 dnů před dnem konání volebního Shromáždění a musí obsahovat:
• označení orgánu, do kterého kandidát kandiduje,
• jméno, příjmení, rok narození, adresu trvalého bydliště a podpis kan-didáta.
Pokud počet kandidátů do příslušného orgánu nedosáhne uvedeného minimálního po-čtu, může Představenstvo ŽO doplnit kandidátní listinu o další kandidáty. Na kandi-dátní listinu mohou být zapsáni pouze kandidáti, kteří písemně vysloví s kandidaturou souhlas.

2. Mandátová komise v době 30-25 dnů před dnem konání volebního Shromáždění ověří přihlášky kandidátů do voleb, zařadí je na příslušnou kandidátní listinu pro volby do orgánů, které mají být voleny. Na jednotlivých kandidátních listinách uvede kandidáty v abecedním pořadí a dále uvede:
• označení orgánu, do kterého se volby konají,
• jméno, příjmení a rok narození kandidátů,
• pořadová čísla kandidátů,
• datum konání voleb,
• počet volených členů orgánu,
• místo pro vyznačení počtu zaškrtnutých kandidátů,
• upozornění na počet volených členů orgánu, k němuž se kandidátní listina vztahuje.
Virilní členové orgánu se na kandidátní listině neuvádějí.

Článek 9
Pozvánka na volební Shromáždění

1. Volební komise zašle pozvánku na volební Shromáždění spolu s kandidátními listinami všem oprávněným voličům nejpozději 21 dnů před jeho konáním.

2. Pozvánka na volební Shromáždění musí obsahovat místo, den a hodinu jeho zahájení, nejzazší hodinu ukončení volebního aktu, poučení o možnosti podání námitek, datum a podpisy předsedy ŽO, tajemníka ŽO nebo jiného člena ŽO k tomu zmocněného Představenstvem ŽO.

Článek 10
Místo volby

1. V místě volby nebo místnosti, kde zasedá volební Shromáždění, mohou být přítomni pouze oprávnění voliči a svolavatelem pozvaní hosté. Mandátová komise informuje průběžně předsedajícího volebnímu Shromáždění a volební komisi o aktuálním počtu oprávněných voličů ve volební místnosti.

Článek 11
Volba

1. Při vstupu voliče do volební místnosti ověří mandátová komise jeho totožnost podle členské evidence. Volební komise označí voliči kandidátní listinu razítkem ŽO a pod-pisem předsedy volební komise. Jinak označené kandidátní listiny nejsou platné.

2. Volební Shromáždění zahajuje předseda ŽO nebo jím pověřený člen odstupujícího Představenstva ŽO.

3. Po zahájení volebního Shromáždění zvolí přítomní oprávnění voliči nadpoloviční vět-šinou hlasů komise volební, návrhovou a mandátovou podle návrhu Představenstva ŽO, doplněného případně volebním Shromážděním.

4. Volební Shromáždění se zahájí, je-li ve stanovenou dobu přítomen alespoň takový po-čet oprávněných voličů, který čtyřnásobně převyšuje počet volených členů Předsta-venstva ŽO, jinak se po půlhodině koná volební Shromáždění bez ohledu na počet do-stavivších se oprávněných voličů.

5. O všech připomínkách k volebnímu aktu, pokud nejsou v rozporu se Stanovami FŽO, Stanovami ŽO nebo použitým volebním řádem, rozhoduje volební komise. O námit-kách týkajících se zpochybnění volebního práva (aktivního i pasivního) rozhoduje mandátová komise. Rozhodnutí musí být písemná, k jejich přijetí je třeba schválení nadpoloviční většinou všech členů příslušné komise. Rozhodnutí se vydávají operativ-ně a pokud možno bezodkladně.

6. Představenstvo ŽO může rozhodnout, že umožní těm oprávněným voličům, kteří se nemohou k volbám dostavit, korespondenční volbu. Volič, který chce volit korespon-denčně, zašle upravené kandidátní listiny, složené tiskem dovnitř a přelepené, v dopise s označením VOLBY na adresu ŽO, tak aby byl dopis doručen nejméně tři dny před konáním voleb. Na obálce musí být uvedeno jméno, adresa a rok narození odesilatele. Volič může takto upravený dopis před odesláním vložit do větší obálky s označením VOLBY a zaslat ho na adresu ŽO. Dopisy takto označené přijímá výhradně volební komise. Designovaný předseda volební komise překontroluje po doručení podle údajů na obálce, zda se jedná o oprávněného voliče. Případně vyjme vnitřní obálku z vnější obálky a překontroluje podle údajů na vnitřní obálce, zda se jedná o oprávněného voliče. Před zahájením voleb volební komise označí ve volebním seznamu korespondenční voliče podle došlých dopisů.

Článek 12
Hlasování

1. Volby jsou tajné.

2. Volby řídí předseda volební komise. Před zahájením hlasování poučí přítomné o usta-noveních volebního řádu a průběhu volebního aktu. Výslovně upozorní na tyto sku-tečnosti:
• kterého orgánu se volba týká,
• na počet volených členů orgánu, jehož se volba týká,
• na způsob označení kandidátů, které se volič rozhodne volit,
• na podmínky platnosti volby.

3. Na kandidátní listině je možno označit maximálně takový počet kandidátů, který se rovná počtu členů voleného orgánu. V případě, že volič označí více kandidátů, než je počet volených členů orgánu, nebo neoznačí žádného kandidáta, je taková kandidátní listina neplatná.

4. Voliči hlasují tak, že upravené kandidátní listiny vloží do připravené urny, která byla před volebním aktem zkontrolována a zapečetěna.

5. Po skončení presenční volby a před otevřením urny zkontroluje volební komise došlé obálky korespondenční volby a vyřadí se ty, jejichž odesilatelé jsou přítomni při pre-zenční volbě, která má vždy přednost. Po této kontrole volební komise nevyřazené do-pisy s korespondenční volbou otevře, označí kandidátní listiny na nepotištěné straně razítkem ŽO, podpisem předsedy volební komise a nerozlepené je vloží do zapečetěné volební urny.

6. Volební komise otevře volební urnu, vyřadí neplatné kandidátní listiny a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Sestaví pořadí kandidátů podle počtu obdržených hlasů a ur-čí, kdo byl zvolen členem orgánu. Ostatní kandidáti se stávají náhradníky v pořadí podle počtu odevzdaných hlasů. Při rovnosti hlasů dvou či více kandidátů určí pořadí los za dohledu volební komise.

7. Pokud počet zvolených členů orgánů ŽO nebo zástupců ŽO v RFŽO a v RKFŽO ne-dosáhl stanoveného počtu, doplní se tyto počty dodatečnou volbou, jejíž způsob určí volební Shromáždění.

8. Po skončení sčítání hlasů vyhlásí předseda volební komise výsledek voleb a svolá ustavující schůze Představenstva ŽO a RKŽO.

Článek 13
Zápis o volbě

1. O průběhu voleb pořídí volební komise zápis do 48 hodin po skončení volebního Shromáždění. Zápis musí obsahovat jména členů volební komise, počátek a konec vo-leb, všechna usnesení volební komise se stručným zdůvodněním, počet přítomných a korespondenčních voličů, jména, příjmení a adresy zvolených členů a náhradníků do volených orgánů, s uvedením počtu obdržených hlasů v pořadí zjištěném volební ko-misí. Zápis o průběhu voleb podepíší všichni členové volební komise. Originál zápisu si ponechá předseda volební komise a dvě notářsky ověřené kopie odevzdá nově zvo-lenému předsedovi ŽO, který zajistí zaslání jedné kopie RFŽO.

2. Předseda ŽO zajistí zveřejnění výsledků voleb a ustavujících schůzí orgánů ŽO členům ŽO do 14 dnů po konání volebního Shromáždění.

Článek 14
Doplňování Představenstva ŽO

1. Klesne-li počet volených členů orgánu pod počet určený Stanovami ŽO, doplní se počet volených členů povoláním náhradníků k výkonu funkce podle pořadí v zápisu o výsledku voleb.

2. Ve výjimečných případech je možné Představenstvo ŽO rozšířit nebo doplnit kooptací. Lze tak učinit, je-li již vyčerpán počet všech náhradníků nebo je-li třeba doplnit Představenstvo ŽO o potřebného odborníka. Takový návrh je však vždy třeba řádně zdůvodnit. Počet kooptovaných členů nesmí převýšit třetinu volených členů. Převedení člena RKŽO do Představenstva ŽO se nepovažuje za kooptaci.

3. Pokud by byla všechna předchozí ustanovení vyčerpána, pak je nutné na nejbližším Shromáždění provést doplňovací volbu nebo vypsat nové volby.

Článek 15
Doplňování Revizní komise ŽO

1. RKŽO se doplňuje stejným způsobem jako Představenstvo.

2. Je-li vyčerpán počet náhradníků, doplní RKŽO kooptací Představenstvo ŽO.

Článek 16
Ustanovení nově zvolených orgánů ŽO

1. Po ukončení volební schůze nebo do sedmi dnů po konání volebního Shromáždění se za řízení předsedy volební komise koná ustavující schůze RKŽO, která podle návrhu předsedy volební komise nebo protinávrhů členů RKŽO zvolí svého předsedu.

2. Po ustavující schůzi RKŽO zahájí předseda volební komise ustavující schůzi Předsta-venstva ŽO, která podle návrhu předsedy volební komise nebo protinávrhů členů Představenstva ŽO zvolí předsedu ŽO. Zvolenému předsedovi ŽO pak předseda vo-lební komise odevzdá řízení ustavující schůze. Za řízení nového předsedy ŽO jsou podle návrhů nebo protinávrhů zvoleni místopředsedové ŽO. Předseda ŽO je volen tajným hlasováním, pokud zvolené Představenstvo ŽO jednomyslně nerozhodne jinak. Nově ustanovené Představenstvo ŽO vezme na vědomí zvolení předsedy RKŽO.

H l a v a V

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

1. Tyto Stanovy byly schváleny Shromážděním členů ŽO dne 8. 11. 2015 a nabývají účinnosti týmž dnem.

2. Schválením těchto Stanov se ruší všechny dříve schválené Stanovy.

V Olomouci dne 8. 11. 2015

Ing. Petr Papoušek
předseda ŽO Olomouc