Home » Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových

Sídlo: Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, FF UP v Olomouci, Tř. Svobody 26, CZ – 772 00 OLOMOUC

Korespondenční adresa: Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových,FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, CZ – 77200 OLOMOUC

http://www.jud.upol.cz/

Centrum judaistických studií navazuje na vědeckou tradici, která byla v českých zemích přerušena druhou světovou válkou a obdobím komunismu na více než půl století.

Obory Judaistika: Židovská a izraelská studia a Judaistika: Dějiny a kultura Židů zaplnily prázdné místo vytvořené holocaustem a jeho následky a znovu integrovaly židovská témata do rámce akademického vzdělávání a výzkumu. Užší zaměření oborů na regionální tematiku – Židé na Moravě – je v České republice unikátní. Činí tak Centrum judaistických studií regionálním výzkumným a vzdělávacím centrem a zároveň místem stimulujícím zájem o Izrael, které přispívá k formování nezaujatých postojů k blízkovýchodní problematice. Vědecké bádání v oblasti historie a kultury Židů v českých zemích vyžaduje interdisciplinárně vzdělané odborníky, kterými se absolventi oboru stávají.

Historie:

Kabinet judaistiky Kurta Schuberta byl založen z iniciativy děkana FF UP, prof. Ivo Bartečka v roce 2004, přičemž se o zavedení „judaistických studií“ na UP diskutovalo již před mnoha lety: první kroky tímto směrem podnikal již prof. J. Jařab, první porevoluční rektor; vůle etablovat judaistická studia na UP „visí ve vzduchu“ již dobře 10 let.

Založení Kabinetu judaistiky a snaha o etablování studijního oboru judaistika reagovali na současný stav problematiky: Ve 40 letech komunistického režimu, latentně i otevřeně antisemitského, bylo jakékoli bádání či jakákoli otevřená diskuse židovské problematiky zapovězena. Hrstka židovských institucí živořila pod přísným dohledem StB, odborníci všech zaměření odešli do exilu, anebo byli nuceni věnovat se jiné práci. Výsledky této politiky jsou alarmující: Došlo k dalšímu vylidnění židovských obcí, ke ztrátě kontinuity s předválečným vývojem, ke ztrátě schopnosti vědecky i publicisticky zpracovávat „židovská témata“ (české a moravské archivy jsou plné textů psaných hebrejsky a jidiš, které dnes nikdo neumí číst; neznalosti židovské problematiky mezi novináři – byť seriózních médií – jsou katastrofální), k vymizení židovských témat z osnov škol a univerzit. Zatímco judaistika je na zahraničních univerzitách předmětem samostatných studijních programů, v České republice je zřetelný studentský zájem o tuto problematiku buďto ignorován nebo podchycován náhodnými kurzy.

 Filozofická fakulta UP směřuje již několik let ke stimulaci zájmu uchazečů o své obory cestou zvyšování nabídky nových kvalitních studijních programů v navazujícím magisterském studiu, k jehož absolvování se může přihlásit uchazeč s bakalářským diplomem z univerzit a VŠ v České republice i v zahraničí. Obor „Judaistika: dějiny a kultura Židů“, připravovaný v souladu s touto prioritou FF, byl koncipován jako interdisciplinární studium „vědy o kultuře“ s modulární skladbou předmětů, přičemž obsah i organizační formy studia byli plánovány tak, aby studium bylo kompatibilní se zahraničními univerzitami a snadno modifikovatelné pro distanční formy studia. Tomuto záměru odpovídá i důraz, který je kladen na ovládání cizích jazyků a jejich použití při studiu (němčina, angličtina, ivrit, jidiš).

 Kabinet judaistiky zavedl již v akademickém roce 2004/2005 pro studenty všech fakult UP výuku kreditově hodnocených judaistických kurzů (semináře, cyklus přednášek, jazyková cvičení), přičemž hlavním úkolem kabinetu v těchto počátečních fázích vývoje bylo:

– sondovat prostřednictvím této nabídky zájem studentů o připravovaný obor (setkali jsme se v tomto ohledu s velkým ohlasem: nabízené kurzy jsou naplněné, cyklus přednášek navštěvuje v průměru 50 posluchačů různých fakult UP,

– sondovat prostřednictvím této nabídky míru schopnosti FF a CMTF (spolupráce obou fakult je v tomto ohledu příkladná) zajistit výuku judaistiky vlastními silami. Tímto postupem kabinet kolem sebe soustředil okruh učitelů UP, kteří se i nadále budou podílet na úspěšném chodu oboru,

– navázat kontakty s podobně zaměřenými pracovišti tuzemskými i zahraničními.

 Kardinálním úkolem Kabinetu judaistiky ovšem bylo vypracovat akreditační materiál a požádat Ministerstvo školství ČR o povolení vyučovat studijní obor. Akreditační materiál byl odevzdán v srpnu roku 2005, kladný výrok Akreditační komise MŠMT pak padnul na jaře 2006. Na základě toho byli přijati první studenti magisterského navazujícího studia pro akademický rok 2006.

 Díky finančním prostředkům tzv. rozvojového programu MŠMT a díky finanční podpoře FF UP si kabinet mohl zajistit základní infrastrukturu: dvě vybavené pracovny na ul. 1. máje 5, zárodek základního knižního fondu. Díky dobrým vztahům k Centru distančního vzdělávání FF UP využívá kabinet od zimního semestru 2005 také novou multimediální učebnu náležící Centru distančního vzdělávání ve stejném objektu.

 Slavnostnímu otevření pracoviště Kabinetu judaistiky FF UP, které se konalo dne 30.9. 2006 byl mimo jiné přítomen i nedávno zemřelý světově proslulý judaista, prof. Kurt Schubert, nestor a zakladatel partnerské vídeňské judaistiky.

Během prvních dvou let působení se kabinet vyprofiloval v dobře fungující pracoviště, které i nadále funguje na systému interdisciplinarity. Ta se promítla i do složení doktorandského týmu, který se zásadně podílí na výuce i na chodu celého kabinetu. Nabídka vyučovaných předmětů je velmi pestrá a rozrůstá se podle potřeb a zvyšujícího se počtu studentů.

Během března až května 2007 došlo ke značnému rozšíření knihovního fondu Kabinetu judaistiky zásluhou velkorysé bezplatné půjčky asi 400 svazků, kterou poskytlo sdružení „Respekt a tolerance“.

Kabinet judaistiky také v letním semestru roku 2007 podal dvě žádosti o na podporu svého rozvoje. Výrok Grantové agentury ČR a Grantové agentury Akademie Věd lze očekávat koncem roku 2007.

 Členové centra:

Obor Dějiny a kultura Židů je oborem interdisciplinárním, na výuce se podílejí odborníci z různých oborů/kateder FF UP a CMTF i jiných pracovišť. (Kurzy, které vyučující nabízejí v oboru judaistika jsou současně kurzy v jejich základních oborech a jako takové se započítávají i studentům jiných oborů). Personální struktura oboru judaistika je proto složena z pracovníků 1. „kmenových“ (oborová rada, garanti jednotlivých modulů) a 2. z pracovníků „volně přidružených“, kteří se nepravidelně podílejí na nabídce jednotlivých kurzů.