Home » Archiv

Příspěvky v kategorii: Nezařazené

[22 Pro 2008 ]
Jména svátku. Čtyři jména svátku pesach odrážejí jeho různé aspekty, které spoluvytváří mozaiku prvního ze tří biblických poutních svátků roku.
chag hapesach – svátek překročení, souvisí s poslední z deseti egyptských ran
chag hamacot – svátek macesů /nekynutého chleba/, symbolika východu z Egypta
chag hacherut – svátek svobody, osvobození z egyptského otroctví
chag haaviv – svátek jara, hospodářský charakter svátku
Národní svátek. Na rozdíl od universalismu svátku sukot představuje pesach výrazně národní svátek. Východ z Egypta a darování Tory představují dva rozhodující momenty, které dodnes formují naše chápání „židovství” – jeho nacionální (pesach, východ z …


[22 Pro 2008 ]
Historicky svátek purim slavíme 14. adaru (v přestupném roce v adar šeni) jako připomínku záchrany Židů žijících v Perské říši v době krátce po zničení prvního jeruzalémského chrámu Babyloňany.
Historie. Babyloňané se dlouho neradovali z vítězství a kořisti, která jim připadla po roce 586 př.o.l, kdy zničili prvním jeruzalémský chrám a rozvrátili židovské království Davidovy dynastie. Padesát let po dobytí Jeruzaléma jejich vlastní říše padla do rukou Peršanům. Do této doby, do prostředí exulantů z Jeruzaléma, je situován známý purimový příběh, který v detailech uvádí Tanach /hebrejská bible, iniciály souboru knih: …


[22 Pro 2008 ]
Patnáctý den měsíce švat slavíme jednodenní menší svátek: Nový rok stromů /tu, tet-vav, je hebrejská zkratka pro číslici 15/.
V Izraeli touto dobou začínají kvést ovocné stromy a pomalu začíná jaro.
V historii byl tu bišvat spojen s předpisy o odvádění zemědělských dávek. Dnes je zvykem na tu bišvaí sázet nové stromy a napomáhat tak osidlování erec jisrael /země Izrael/.
Na tu bišvat je zvykem pořádat slavnostní večeře a jíst patnáct druhů ovoce. Mezi nimi by neměly chybět plody, kterými je izraelská země proslavena: víno, fíky, granátové jablko, olivy, datle.
Některé hostiny, zejména ve …


[22 Pro 2008 ]
Dva dny biblického svátku, které mimo Izrael zdvojujeme, jsou si většinou podobné jako vejce vejci. Šmini aceret a simchat tóra představují výjimku z tohoto pravidla.
Šmini aceret. Biblický svátek šmini aceret /osmý den shromáždění/, jak už jeho jméno napovídá, navazuje na sedm dní svátku sukot. V Izraeli se slaví 22. tišri, mimo Izrael 22. a 23. tišri.
Král a princ. Nejznámější midraš /komentovaný výklad/, který se ke šmini aceret váže, vystihuje povahu tohoto svátku: Po sedmi dnech všeobecného veselí v královském paláci, když se již loučí a odcházejí všichni pozvaní velmožové a …


[22 Pro 2008 ]
Sukot /Svátek stánků/ je podzimní biblicky poutní svátek, který začíná 15. tišri, trvá sedm dní a přímo přechází do svátku šmini aceret /osmý den shromáždění/.
Jom tov a chol hamoed. Ačkoliv trvá svátek sukot celý týden, ne všechny dny slavíme stejným způsobem. První den svátku (mimo Izrael i druhý den) nazýváme Jom tov (dobrý den – svátek), ostatní dny jsou chol hamoed (všední dny svátku). Jom tov se svým charakterem podobá šabatu. Chol hamoed lze chápat jako svátek a všední den zároveň. Stále ještě zůstáváme v sukách a používáme „čtyři druhy” …


[22 Pro 2008 ]
Od 25. kislevu do 2. tevetu slavíme osmidenní historicky svátek chanuka /zasvěcení/. Svátek chanuka, známý jako svátek světel, je oslavou makabejského vítězství nad helenizovanými Syřany.
Z historie: Když se Židé vrátili do Izraele z babylónského vyhnanství, postavili si v Jeruzalémě druhý chrám, ale zůstali nadále v područí perské říše. Perskou říši ve čtvrtém století př. o. 1. dobyla řecká armáda Alexandra Velikého. Po Alexandrově smrti si obrovskou říši rozdělili jeho tři generálové. Po lítých bojích, které zachvátily celý Blízký východ, připadl Izrael Seleukovcům – dynastii vládnoucí v Sýrii. S nástupem krále …


[22 Pro 2008 ]
Deset dní pokání. Deset dní mezi roš hašana a jom kipur /Den smíření/ nazýváme dny pokání. V této vážné době mezi dvěma vysokými biblickými svátky dbáme ve zvýšené míře na pečlivost plnění příkazů, prodlužujeme čas věnovaný dennímu studiu Tory, nepřestáváme říkat ranní omluvné modlitby slichoť, ve kterých prosíme za odpuštění, mnozí mají ve zvyku se postit. Ve svém okolí vyhledáváme přátele i nepřátele a snažíme se je odprosit za vše, co jsme jim v uplynulém roce provedli. Talmud nám na mnohých místech vypráví o velikosti těch, kteří uměli odpouštět. Naopak …


[20 Pro 2008 ]
Několik poznámek k volbám
Máme za sebou volby do orgánů naší obce i federace. Vyznačovaly se nebývale vysokou, téměř sedmdesátiprocentní účastí, svědčící o spontánním zájmu členů o svou konsolidovanou a prosperující obec. Byly to volby dobré a vpravdě demokratické. Zvolení představitelé mohou mít dobrý pocit z výrazného vyjádření důvěry.
Voliči pochopitelně neměli zapotřebí podrobně studovat volební řád. Možná, že někomu není úplně jasné, jak byla zajištěna anonymita tajných voleb, zejména v souvislosti s uváděním zpátečních adres na obálkách korespondenční volby. Pokouším se proto těmito řádky stručně popsat postup vyhodnocení.
V prvé řadě připomínám, že volební komise …


[23 Zář 2008 ]

Nadpis  1
Nadpis 2
Nadpis 3
Nadpis 4
Nadpis 5

adsasdsaddsa
asdasdads
asdadsasdasd

http://www.jta.org/cgi-bin/iowa/home/index.html

 list-style:decimal;
 list-style:decimal;
 list-style:decimal;

 list-style:decimal;

 list-style:decimal;

 list-style:decimal;