Home » Novinky, Oznámení

Vyhlášení prodeje pozemku

15 března 2011

Vyhlášení prodeje pozemku nabídkou nejvyšší ceny korespondenčním způsobem.

 

I.

 

  1. Židovská obec Olomouc, se sídlem Komenského 7, 779 00 Olomouc, IČO: 41031717 (dále jen dražebník) vyhlašuje veřejnou korespondenční dražbu nemovitého majetku.
  2. Veřejná dobrovolná dražba probíhá od vyhlášení do 28. 3. 2011.

II.

 

  1. Předmět dražby je:

–          Pozemek p. č. 609/4, v obci a k. ú. Šumperk, o celkové výměře 2055 m2 druh: ostatní plocha

–          Pozemek p. č. 609/5, v obci a k. ú. Šumperk, o celkové výměře 1909 m2 druh: orná půda

–          Dražená nemovitost je zapsaná v KN u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk, na LV č. 2808, pro k. ú. Šumperk a obec Šumperk.

III.

1.      Popis předmětu dražby: Jedná se o přiléhající pozemky nacházející se na levé straně při vjezdu do města Šumperk ve směru od Bludova. Pozemky se draží společně.

 

IV.

 

Nejnižší možné podání je 100 000,- Kč (slovy: stotisíckorunčeských)

 

V.

 

1.      Průběh dražby: Zájemce zašle do 28. 3. 2011 (v potaz se bere razítko pošty) v zapečetěné obálce výši nabídky (v Kč) na odkoupení dražených pozemků. Dále uvede své iniciály a kontaktní informace. Na zasílanou obálku napíše heslo: „prodej pozemku“

2.      Do 6. 4. 2011 se sejde komise jmenovaná Představenstvem ŽO, která zaslané obálky rozpečetí a určí pořadí zájemců podle výše nabídnuté ceny a pořídí zápis s výsledky.

3.      Vítěz dražby bude neprodleně informován a budou s ním zahájeny úkony vedoucí k prodeji dražených pozemků. V případě, že nedojde z jakéhokoliv důvodu k dohodě s vítězem dražby, nastupuje na jeho místo další v pořadí.

V Olomouci 14. 3. 2011

Židovská obec Olomouc
Ing. Petr Papoušek
předseda