Home » Statut a Zakládací listina Nadace Otto a Emmy Roger-Sieglových

Statut a Zakládací listina Nadace Otto a Emmy Roger-Sieglových

Statut Nadace Otto a Emmy Roger-Siegových

Zakládací listina

I.

Pan Dr. Ing. Rudolf Siegl, nar. 19.7.1909, bytem Delsjövägen 21, GÖTEBORG, Švédsko, zřizuje podle zák. č. 227/97 Sb. NADACI OTTO A EMMY ROGER-SIEGLOVÝCH.

NADACE je určena pro podporu sociálních, zdravotních, kulturních a vzdělávacích potřeb členů Židovské obce OLOMOUC.

II.

Sídlo NADACE

Sídlem NADACE je OLOMOUC Komenského ul. č 7.

III.

Předmět činnosti

Předmětem NADACE je zejména:

a.

 • poskytování finančních příspěvků na krytí životních nákladů v sociálně či zdravotně odůvodněných případech,
 • poskytování finančních příspěvků v souvislosti s lázeňskou péčí,
 • poskytování finančních příspěvků na akce, organizované Židovskou obcí Olomouc, jako např. společné výlety, oslavy židovských svátků a pod.

b.

 • finanční pomoc členům trpícím chronickými onemocněními,
 • finanční pomoc k nákupu zdravotních pomůcek, jako jsou dioptrické brýle, kontaktní čočky, umělý chrup, umělé údy, oči, ortopedická obuv, speciální opory zad, naslouchací přístroje, magnetofony a magnetofonové pásky s načtenými literárními díly a pod.

c.

 • finanční příspěvky na nákup přístrojů usnadňující provoz domácnosti,

d.

 • finanční příspěvky studujícím členům Židovské obce Olomouc,

e.

 • ten, komu byly příspěvky z NADACE vyplaceny, je povinen použít je pouze k účelu, pro nějž byly poskytnuty. Jinak může Správní rada NADACE žádat jejich vrácení nebo náhradu.

IV.

Zdroje NADACE

NADACE neslouží výdělečným cílům. Její majetek slouží k zajištění předmětu její činnosti, jak je vymezen STATUTEM.

HLAVNÍMI ZDRAOJI nadace jsou:

 • úroky ze základního kapitálu věnovaného při založení NADACE Cr. Ing. Rudolfem Sieglem v celkové výši 965.000,- Kč,
 • dary a příjmy z dědictví třetích osob,
 • výtěžky z vlastní činnosti NADACE.

Omezení nákladů souvisejících se správou NADACE se stanovují podle § 22 zák. č. 227/97 Sb. na max. 5 % ročních celkových výnosů základního jmění.

V.

Správce NADACE

Nadaci spravuje Správní rada NADACE, která je jmenována Židovskou obcí Olomouc, přičemž alespoň 2 její členové musí být členy této Obce.

Správní rada NADACE zvolí ze svého středu předsedu. Správní rada je nejvyšším orgánem NADACE a řídí veškerou její činnost. K platnosti rozhodnutí Správní rady je zapotřebí souhlasu většiny jejích členů. Správní rada NADACE je povinna vždy, nejpozději do konce února následujícího roku, podat zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok Židovské obci Olomouc.

Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisují předseda, všichni tři členové Správní rady jsou oprávněni jednat s třetími osobami samostatně a zvlášť.

Členství ve Správní radě je čestné a bezplatné.

Zaniknout může:

 • úmrtím,
 • ztrátou způsobilosti k správním úkonům,
 • vzdáním se funkce na vlastní písemnou žádost, adresovanou Židovské obci Olomouc,
 • odvoláním Židovskou obcí Olomouc v případě, že člen Správní rady NADACE neplní řádně své povinnosti.

Nezařídí-li Židovská obec jinak, vykonává člen výboru svá práva a povinnosti i po vzdání se funkce, a to až do okamžiku jmenování nového člena Správní rady NADACE. V případě odvolání člena Správní rady NADACE představenstvem Židovské obce Olomouc jmenuje Židovská obec Olomouc současně s tímto odvoláním i nového člena Správní rady NADACE.

VI.

Doba trvání NADACE

NADACE se zakládá na dobu neurčitou.

V případě zániku právní subjektivity Židovské obce Olomouc přecházejí práva a povinnosti z tohoto STATUTU ze Židovské obce Olomouc na Federaci židovských obcí v Praze. Nebude-li Židovská obec Olomouc z jakýchkoliv důvodů schopna naplňovat účel této NADACE, je povinna převést bez zbytečného odkladu svá práva a povinnosti z tohoto STATUTU na Federaci židovských obcí v Praze.

Nastanou-li skutečnosti uvedené v předchozím odstavci a Federace židovských obcí v Praze nebude moci práva a závazky z tohoto Statutu převzít, jsou Židovská obec Olomouc, případně její právní nástupce či likvidátor povinni převést tato práva a závazky na Evropskou židovskou organizaci, která zajistí, že bude řádně dbát o zajištění účelu a cílů NADACE.

Při všech případných změnách, uvedených v předchozích dvou odstavcích, musí být zachován název a předmět NADACE.

V případě zániku NADACE bez právního nástupce bude povolena likvidace podle obecně závazných právních předpisů. Likvidátora v takovém případě určí Židovská obec Olomouc či její právní nástupce.

VII.

Závěrečná ustanovení

NADACE je právnickou osobou. Vzniká dnem její registrace příslušným státním orgánem.

Dne 8. 4. 1998

Dr. Ing. Rudolf Siegl, v.r.

razítka